هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار می شود

هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “نقش انسان شناسی در علوم انسانی(جلسه دوم) با ارائه “آقای دکتر سید هادی موسوی“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه 25 تیر 97 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.