فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی شماره 16 منتشر شد.

در این شماره 9 مقاله با موضوعات:

واکاوی مبانی و مؤلفه‏های نظريه تقنينی در انديشه حقوق مدرن / محمد جواهری طهرانی، عباسعلی کدخدایی

جایگاه شریعت در فلسفه سیاسی ابنسینا / فردین جمشیدمهر، جهانگیر مسعودی، علیرضا کهنسال

رویکرد سوبژکتیو به قانون در فلسفه کانت / سیدسعید موسوی اصل

بازپژوهی مفهوم قانون در حقوق مدرن با تأکید بر مکتب پوزیتیویسم حقوقی / رضا احسانی، هادی طحان نظیف

جايگاه و روش‌شناسی حکمت عملی از ديدگاه فارابی / حسام‌الدین شریفی، منصوره برادران مظفری، حسن معلمی

تأملی در قوانین فرامادی پیشرفت بر اساس سنت‌های اجتماعی الهی / قاسم ترخان

افلاطون و نقد دموکراسی مدرن / محسن رضوانی، سیدمحمدهادی مقدسی

صلح از منظر صدرالمتألهین شیرازی / شریف لک‌زایی، نجمه کیخا

حقوق طبیعی بشر (اشتراکات و امتیازات) / محمدحسین طالبی

منتشر شد.