“نقش انسان شناسی در علوم انسانی(جلسه سوم)“ در جلسه گروه علمی علوم انسانی

هشتاد و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “نقش انسان شناسی در علوم انسانی(جلسه سوم) با ارائه “آقای دکتر هادی موسوی“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه 9 مهر 97 ساعت 19:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.