هفتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هفتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع پاسخ اعضاء به مباحث کاربردی فلسفه سیاسی در جامعه با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 19 مهر ۹7  ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.