هفتمین جلسه از چهارمین دوره ویژه برنامه های علامه طباطبایی (قدس سره)

سیزدهمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع اعتباریات علامه طباطبائی با تفسیر آیت الله جوادی آملی (2)” با ارائه “آقای دکتر حسام الدین شریفی“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه 27 آبان ۹7 ساعت 17:45 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.