یکصد و شصت و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود

یکصد و شصت و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “روش شناسی نقد عقل  اسلامی در آراء محمد ارکون با ارائه “آقای دکتر حامد علی اکبر زاده“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 7 آذر ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.