یکصد و دوازدهمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود

یکصد و دوازدهمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع معیار ارزش اخلاقی در دیدگاه مسکویه با ارائه “حجت الاسلام حسن محیطی و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه 11 آذر ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.