سی و ششمین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر برگزار می شود

سی و ششمین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر با موضوع باز خوانی مبانی حکمی رمز و نماد از دیدگاه صدر المتالهین“ با ارائه “آقای دکتر مهدی امینی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 13 آذر ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.