هفتاد و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هفتاد و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “خرد خفته در ایران ؛ بررسی گسست فلسفه سیاسی از سیاست عملی “ با حضور اساتید محترم “آقای دکتر علی اکبر علیخانی” و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.