یکصد و شصت و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود

یکصد و شصت و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع قسم سوم حمل؛ قسیم حمل اولی و شایع“ با ارائه “حضرت آیت الله فیاضی“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 19 دی ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.