فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی شماره 17 منتشر شد.

در این شماره 7 مقاله با موضوعات:

خفری و براهین خداشناسی / احمد بهشتی

«مراتب هستی» در حکمت مشاء و متعالیه  با تأکید بر نگرش علامه خفری / محمد عباس‌زاده جهرمی

تناسب معنایی مفهوم ذهنی و محکیٌ عنه / سیدمجید میردامادی

سیر تطور اعتباریت ماهیت  در نظام فلسفی صدرالمتالهین / میثم زنجیرزن حسینی، سمیه ضیاء علی نسب‌پور

بررسی سازگاری موجبیت علّی و اختیار با تأکید بر  ملاک‌های سه‌گانه اختیار از نظر علامه طباطبائی / سیداحمد علائی، محمد رضاپور

معیار در تمایز وجودی قوای ادراکی و تأثیر آن در هویت وجودی قوه واهمه انسان از منظر ابنسینا و ملاصدرا / حسین پژوهنده، عسکری سلیمانی امیری

بررسی و تبیین نقش معرفت در حقیقت ایمان  از منظر روایات اهل بیت(ع) / بهنام ملک‌زاده، محمود فتحعلی

منتشر شد.