هشتادمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هشتادمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “حکمت سیاسی اشراق“ با ارائه “آقای دکتر مرتضی یوسفی راد “ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 12 دی ۹7 ساعت 19 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.