“برهان پذیری حکمت عملی” در جلسه گروه علمی حکمت عملی

هفدهمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع برهان پذیری حکمت عملی” با ارائه “آقای دکتر یحیی بوذری نژاد“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه 16 دی ۹7 ساعت 18 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.