“بازخوانی کارکردهای معرفتی اصل عدم تناقض با تاکید بر آراء علامه” در جلسه گروه علمی معرفت شناسی

یکصد و شصت و هشتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار شد
یکصد و شصت وهشتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع “بازخوانی کارکردهای معرفتی اصل عدم تناقض با تاکید بر آراء علامه” با ارائه “آقای دکتر حسن عبدی” و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۴ آذر ۹۶ ساعت ۱۹:۳۰ درمجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.