“جستاری در اقسام حکمت عملی در اندیشه فارابی” در جلسه کارگروه علمی حکمت عملی

بیستمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع جستاری در اقسام حکمت عملی در اندیشه فارابی” با ارائه “حجت الاسلام سید مجید افضلی“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.