هشتاد و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هشتاد و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع بررسی ابعاد سیاسی بیانیه گام دوّم انقلاب با ارائه آقای دکتر علیرضا صدرا و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.