چهل و دومین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر برگزار می شود

چهل و دومین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر با موضوع استاد مطهری و فلسفه هنر“ با ارائه “آقای دکتر حسین  علیزاده“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۲۷ فروردین ۹۸ ساعت ۲۱ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.