جلسه مشترک هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی با ریاست و اعضای شورای علمی مجمع عالی فلاسفه ایران

جلسه مشترک هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی با ریاست و اعضای شورای علمی مجمع عالی فلاسفه ایران اول خرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.