فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی شماره ۱۹ منتشر شد.

در این شماره ۹ مقاله با موضوعات:

  • تأملی در تناقضات حاصل از تحقق نامتناهی شیء بالفعل/ محمدصادق کاویانی، علی عباسی، محمد رضاپور
  • توجیه‌پذیری معاد جسمانی صدرایی از دیدگاه امام خمینی۱ و نقد شبهه تفکیک‌گرایی / محمدرضا ارشادی‌نیا
  • اعتبار استناد به ابن ابی‌الحدید در مباحث امامت / عبدالمجید زهادت
  • تحلیل هستی‌شناختی واقعیتهای اعتباری / عبدالله فتحی، محمد فنایی اشکوری
  • استدلال استمرار وجودی بر نادرستی سقط ‌جنین از منظر اخلاق / حلیمه یعقوب‌نژاد، علیرضا آل‌بویه
  • وجود معقول اول یا ثانی بر اساس دیدگاه استاد فیاضی / مهدی جمالی
  • بررسی و تحلیل روایی ابعاد غیبت و کیفیت رابطه رخداد ظهور با آن / حسین الهی‌نژاد
  • نسبت نفس و مزاج در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن / منصور مهدوی، محمدتقی یوسفی
  • بررسی انتقادی بازسازی‌های استدلال جرجانی بر بساطت مشتق / سیداحمد حسینی سنگ‌چال

منتشر شد.