هشتاد و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هشتاد و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع ۱.تعیین موضوعات و مباحث گروه در سال ۹۸ ،  ۲.بررسی وضعیت فلسفه سیاسی در ایران معاصر با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.