اولین جلسه کارگاه آموزش آشنایی با فیلسوفان سیاسی مسلمان برگزار شد

اولین جلسه کارگاه آموزش آشنایی با فیلسوفان سیاسی / مسلمان  پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد.