برنامه های اولین کارگاه آموزشی آشنایی با فیلسوفان سیاسی مسلمان

برنامه های اولین کارگاه آموزشی کوتاه مدت آشنایی با فیلسوفان سیاسی مسلمان به شرح ذیل می باشد: