برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی و مدیران مجمع فلاسفه ایران

ریاست و جمعی از اعضای مجمع فلاسفه ایران پنجشنبه ۲۰ تیر ۹۸ در جلسه مشترک با هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی راههای  تعامل و همکاری دو مرکز را بررسی کردند.

در این جلسه گزارشی از فعالیت و برنامه های مجمع عالی حکمت اسلامی ارائه و بر لزوم همکاری دو مرکز تاکید شد.

اعضای مجمع فلاسفه ایران نیز در این جلسه ضمن اظهار خرسندی از حضور در مجمع عالی حکمت اسلامی بر لزوم و تقویت همکاری دو مرکز و برگزاری برنامه های مشترک از سوی دو مرکز در تهران و قم تاکید کردند.

رئیس و جمعی از اعضای شورای علمی مجمع فلاسفه ایران از بخش های مختلف مجمع عالی حکمت اسلامی بازدید و از نزدیک با فعالیت و برنامه های مجمع عالی حکمت اسلامی آشنا شدند.