فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی شماره ۲۰ منتشر شد.

در این شماره ۹ مقاله با موضوعات:

  • برتری و مزایای برهان صدیقین در میان براهین اثبات وجود خدا / عسکری سلیمانی امیری
  • رویکرد تأسیسی فرامبناگرای علم دینی، با تأکید بر نظریه تأسیسی علم دینی آیات جوادی آملی و مصباح یزدی / محمد فولادی
  • تحلیل و بررسی معیار ارزش در اخلاق ارسطویی / حسن محیطی اردکانی، حسین احمدی
  • کاربست روش تبیین در فلسفه سیاسی بر اساس  نظریه وحدت در عین کثرت حکمت متعالیه / عباس گرائی، احمدحسین شریفی
  • چیستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی  و لوازم روش شناختی آن در حوزه علوم اجتماعی      / حسین سوزن‌چی، رضا ملایی
  • رهیافتی تطبیقی به «حس گرایی سلفی»  و «حس گرایی تجربی» / مصطفی عزیزی علویجه
  • حرکت در عرفان و نقش آن در ظهور تعینات نظام هستی / سیداحمد حسینی، ابوالفضل کیاشمشکی
  • تبیین و بررسی نظریه اخلاق باور با تأکید بر آموزه‌های قرآنی / احمد سیعدی، علی قنبریان، مسلم احمدی
  • تصحیح و تعلیق نسخه خطی «رساله فی نفی الهیولی»  تألیف سید ماجد حسینی  / ابوالفضل نظری،حبیبالله دانش شهرکی

منتشر شد.