درسنامه مجمع عالی حکمت اسلامی – سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ؛ ویرایش نهایی