بیست و ششمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی برگزار می شود

بیست و ششمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع شواهدی بر برهانی بودن حکمت عملی در آثار فارابی(جلسه سوم)” با ارائه “آقای دکتر حسام الدین شریفی“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸ ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.