بیست و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد.

در این شماره ۸ مقاله با موضوعات:

تبلور وحدت شخصی در نظام فلسفی شیخ اشراق / میثم زنجیر زن حسینی، سمیه‌ضیاءعلی نسب‌پور

بررسی جایگاه مشهورات در حکمت عملی با محوریت سخنان ابن‌سینا / محمدعلی نوری

عوالم هستی در حکمت اسلامی و برآیند آن در  حکمت هنر اسلامی / محمدمهدی حکمت‌مهر، حسن معلمی، سید محمدعلی دیباجی، یارعلی کرد فیروزجایی

تأملی در چیستی علّت اعدادی / جواد دلپذیر

بررسی پیدایش کثرات از دیدگاه‌های فیلسوفان اسلامی و عرضه بر کتاب و سنّت / محمدتقی یوسفی، مصطفی نقینی

بازخوانی حقیقت اراده الهی در پرتو نظریه سلطنت نفس در اندیشه محقق خویی / سیدمحمد نقیب، حسن رضایی هفتادر، محمدعلی اسماعیلی

تطور مسأله علم الهی به اشیاء در فلسفه اسلامی و مقایسه آراء متأخر با نصوص دینی / ابراهیم رستمی، بهادر مهرکی

بیرونی بودن منشأ وحی برآیند حقیقت‌شناسی وحی در  علوم عقلی / علی خراسانی، علی مدبر

منتشر شد.