نود و سومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

نود و سومین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع دولت معدل(تعادل بخش)در فلسفه سیاسی اسلامیبا ارائهآقای دکتر مرتضی یوسفی رادو با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.