چهل و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود

چهل و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع ”فلسفه رسانه(چیستی و چرایی)“ با ارئه آقای دکتر پویا و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۱۲ آذر ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.