خانه گروه های علمی گروه فلسفه جلسات گروه فلسفه

جلسات گروه فلسفه

جلسات گروه فلسفه سال 1397
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1397/01/29 158 تبین مساله بداء در اندیشه صدرالمتالهین وامام خمینی (ره) حجت الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبائی
2 1397/04/06  159 دوام فیض از نگاه فلسفه وآموزه های دینی(1) حجت الاسلام والمسلمین شهسواری نمایش
3 1397/04/20  160  دوام فیض از نگاه فلسفه وآموزه های دینی(2) حجت الاسلام والمسلمین شهسواری
4 1397/07/11 161 بیان یکی از ادله حرکت جوهری و بررسی و نقد آن حجت الاسلام والمسلمین اسدی
5 1397/07/25 162 مباهله از منظر علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین زمانی
6 1397/08/23 163 نظرات و سیر فلسفی علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین خزائلی نمایش
7 1397/09/07 164 روش شناسی نقد عقل  اسلامی در آراء محمد ارکون دکتر  حامد  علی اکبر زاده
8 1397/09/21 165 ذات گرایی جدید در فلسفه علم معاصر جریانی مهم ّ امّا ناآشنا در ایران معاصر دکتر ابراهیم دادجو نمایش
9 1397/10/19 166 قسم سوم حمل؛ قسیم حمل اولی و شایع حضرت آیت الله فیاضی نمایش
10 1397/11/03 167 معنای زندگی از منظر صدرالمتالهین حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور نمایش
11
12
13
14
15
16

 

 

جلسات گروه فلسفه سال 1396
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1396/01/16. 143 بررسی انتقادی دیدگاه تفکیکی استاد حکیمی در کتاب « معاد جسمانی در حکمت متعالیه» حجت الاسلام والمسلمین رضا آذریان
2 1396/01/30 144 عالم ذر حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
3 1396/02/13 145 تجرد نفس نباتی از منظر ملاصدرا وعلامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسن غفاری
4 1396/02/26 146 اعتبار سنجی خبر واحد در اثبات معارف و مسائل هستی شناختی حجت الاسلام والمسلمین اعلایی بنابی
5 1396/06/15 147 تعیین بعد بین المرکزین والاوج از دیدگاه فاضل خفری(1) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
6 1396/06/29 148 تعیین بعد بین المرکزین والاوج از دیدگاه فاضل خفری(2) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
7 1396/07/26 149 سبک زندگی از دیدگاه ملاصدرا(1) حجت الاسلام والمسلمین محمدی پیرو نمایش
8 1396/08/10 150 سبک زندگی از دیدگاه ملاصدرا(2) حجت الاسلام احمد محمدی پیرو
9  1396/09/08  151 بی صفتی ذات از نظر علامه طباطبائی و تحلیل آن(1) حجت الاسلام والمسلمین حسین عشاقی نمایش
10  1396/09/22 152 بی صفتی ذات از نظر علامه طباطبائی و تحلیل آن(2) حجت الاسلام والمسلمین حسین عشاقی نمایش
11 1396/10/06 153 نقش معلومات فلسفی در شکل گیری معنای متن حجت الاسلام والمسلمین احمد فربهی نمایش
12  1396/10/20 154 فلسفه دین از دیدگاه علامه جعفری  حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی
13  1396/11/03 155 بررسی وضعیت فلسفه در حوزه  حجت الاسلام والمسلمین حسین قاسمی
14 1396/11/18  156 حقیقت معنا  آیت ا…فیاضی
15  1396/12/02 157 نقد برنظریه دوام حرکت جوهری  حجت الاسلام والمسلمین سیدجابرموسوی راد
16 1396/12/17 158 راهکارهای برون رفت فلسفه از وضعیت کنونی حجت الاسلام حسین قاسمی

 

 

جلسات گروه فلسفه سال 1395
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1395/01/18 129 برنامه ریزی جلسات وموضوعات گروه اعضاء محترم گروه
2 1395/02/29 130 نگرش صدرایی به آزمایشهای بنیامین لیبت در باب اراده آگاهانه حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده
3 1395/06/17 131 نگرش قرآنی به غرض خلقت از منظر فلاسفه حجت الاسلام والمسلمین شهسواری
4 1395/06/31 132 گزارشی از کتاب برهان صدیقین علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری
5 1395/07/28 133 مبداء حرکت از دیدگاه ملاصدرا وانیشتین حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای نمایش
6 1395/08/12 134 مبداء حرکت از دیدگاه ملاصدرا وانیشتین “(پرسش وپاسخ) حجت الاسلام والمسلمین زمانی قشه ای
7 1395/08/26 135 بازخوانی نظریه تفسیر قرآن به قرآن حجت الاسلام والمسلمین فربهی نمایش
8 1395/09/24 136 ماهیت عالم ذر(1) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی
9 1395/10/08 137 ماهیت عالم ذر(2) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی نمایش
10 1395/10/22 138 ماهیت عالم ذر(3) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی
11 1395/11/06 139 نقد وبررسی کتاب معاد جسمانی در حکمت متعالیه(1) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
12 1395/11/20 140 نقد وبررسی کتاب معاد جسمانی در حکمت متعالیه(2) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
13 1395/12/04 141 ارتباط عالم ذر با مباحث ژنتیک حجت الاسلام علیرضا احمد خانبیگی
14 1395/12/18 142 ارتباط عالم ذر با مباحث ژنتیک(2) حجت الاسلام علیرضا احمد خانبیگی
جلسات گروه فلسفه سال 1394
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1394/01/19 114 دوگانه انگاری جوهری و فیزیکالیسم جوهری آقای دکتر پور اسماعیل نمایش
2 1394/02/02 115 برهان طرد علّی به سود فیزیکالیسم دکتر پور اسماعیل نمایش
3 1394/02/16 116 طبیعت گرایی بیولوژیک دکتر حسن زاده نمایش
4 1394/06/18 117 عقل واطلاقات آن در علوم وفنون(1) حجت الاسلام والمسلمین اسدی نمایش
5 1394/07/01 118 ” عقل واطلاقات آن در علوم وفنون “(2) حجت الاسلام والمسلمین اسدی نمایش
6 1394/07/15 119 تبیین ونقد نظریه فلسفی وحی حجت الاسلام والمسلمین جعفری نمایش
7 1394/08/13 120 طرح ارتقاء آموزش فلسفه در حوزه حجت الاسلام والمسلمین رضائیان نمایش
8 1394/08/27 121 برهان واقعیت “بروجود خدا از منظر علامه طباطبائی (ره)” حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
9 1394/09/25 122 فلسفه پیشا سقراطی-حکمت اسلامی:امکان محاوره ای فرا تاریخی دکتر حسین کلباسی اشتری نمایش
10 1394/10/09 123 گزارشی از تحقیق وتحصیل فلسفه در انگلستان حجت الاسلام والمسلمین دفتری نمایش
11 1394/10/23 124 عملکرد مغز و اعصاب در زمینه ادراک وآگاهی دکتر ناصحی نمایش
12 1394/11/07 125 تغذیه طبیعی (1) دکتر حسن زاده
13 1394/11/21 126 تغذیه طبیعی (2) دکتر حسن زاده
14 1394/12/05 127 فلسفه پیشا سقراطی-حکمت اسلامی:امکان محاوره ای فرا تاریخی دکتر حسین کلباسی اشتری
15 1394/12/19 128 مبداءحرکت از دیدگاه ملاصدرا،نیوتن وانیشتین حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای
جلسات گروه فلسفه سال 1393
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1393/01/20 102 عشق مجازی در حکمت متعالیه و پاسخ به اشکالات آن حجت الاسلام والمسلمین خزائلی نمایش
2 1393/02/03 103 رابطه بین تصویر کامل از وحدت وجود شخصی وجود و اصالت الوجود حجت الاسلام والمسلمین الهی منش نمایش
3 1393/02/16 104 ماهیت داشتن واجب آیت الله فیاضی نمایش
4 1393/03/28 105 نقد نقد سنخیت حجت الاسلام والمسلمین قیومی نمایش
5 1393/07/16 106 بررسی نظریه سنخیت در مکتب تفکیک (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین قیومی
7 1393/07/30 107 1-سیاست گذاری جلسات گروه علمی فلسفه
2-تعیین موضوعات جلسلت علمی
3-بررسی مباحث و موضوعات در رابطه با فلسفه ذهن
8 1393/08/28 108 مفهوم شناسی نفس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب آقای دکتر ذاکری
9 1393/09/12 109 دیدگاه های معاصر در فلسفه ذهن آقای دکتر ذاکری نمایش
10 1393/10/10 110 دیدگاه های معاصر درباره مسئله نفس و بدن آقای دکتر ذاکری نمایش
11 1393/10/24 111 تعیین زمان بین الطلوعین(1) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
12 1393/11/08 112 تعیین زمان بین الطلوعین(2) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
13 1393/12/20 113 نسبت خلق وحق ،ازمنظر عقل ونقل حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
جلسات گروه فلسفه سال 1392
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1392/01/28 87 رسالة فی تفسیر النسبة الحکمیه حضرت آیت الله فیاضی نمایش
2 1392/02/11 88 ملاک نیازمندی اشیاء به علت در آیات و روایات حجت الاسلام والمسلمین غفاری
3 1392/02/25 89 پاسخ به برخی شبهات مخالفان فلسفه حجت الاسلام والمسلمین مظفری
4 1392/03/22 90 ماهیت بنابر اصالت وجود صدرایی و تاثیر آن در قول به مثل حجت الاسلام والمسلمین قیومی نمایش
5 1392/04/05 91 نقد و بررسی روایات متضمن ذمّ فلسفه حجت الاسلام والمسلمین مظفری
6 1392/07/03 92 تعیین برنامه و موضوعات نیمسال دوم 1392 اعضاء گروه
7 1392/07/17 93 بررسی وحدت وجود (1) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
8 1392/08/01 94 بررسی وحدت وجود (2) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
9 1392/08/29 95 بررسی وحدت وجود (3) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
10 1392/09/13 96 بررسی وحدت وجود (4) حجت الاسلام والمسلمین رمضانی نمایش
11 1392/10/25 97 چگونگی نفی وحدت عددی از خدا حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی پور نمایش
12 1392/11/09 98 روش بایسته ی فلسفه حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری نمایش
13 1392/1123 99 از سوبژکتیویسم فلسفه غرب تا رئالیسم فلسفه اسلامی حجت الاسلام والمسلمین مهدی عبداللهی
14 1392/12/07 100 فلسفه تطبیقی چیست؟ (1) حجت الاسلام والمسلمین مهدی منفرد نمایش
15 1392/12/21 101 فلسفه تطبیقی چیست؟ (۲) حجت الاسلام والمسلمین مهدی منفرد
جلسات گروه فلسفه سال 1391
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1391/01/23 70 رابطه صفات خدا باذات خدا حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
2 1391/02/20 71 معیار برهان صدیقین حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی نمایش
3 1391/03/03 72 رابطه نفس وبدن در ابن سینا حجت الاسلام والمسلمین منفرد
4 1391/03/17 73 معاد راسخان فی العلم (1) حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
5 1391/04/07 74 معاد راسخان فی العلم (2) حجت الاسلام والمسلمین زمانی نمایش
6 1391/04/21 75 بررسی وتعین موضوعات برای نیم سال دوم 91 اعضاء گروه
7 1391/06/29 76 بررسی امکان ویا استحاله تناسخ (1) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی نمایش
8 1391/07/12 77 بررسی امکان ویا استحاله تناسخ (2) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی نمایش
9 1391/07/26 78 بررسی امکان ویا استحاله تناسخ (3) حجت الاسلام والمسلمین یوسفی نمایش
10 1391/08/10 79 عوارض مشخصه یا مکثره حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی نمایش
11 1391/09/22 80 معاد جسمانی حجت الاسلام والمسلمیناسدی نمایش
12 1391/10/06 81 تعدد نفس و روح (دوگانه انگاری ارسطو)(1) حجت الاسلام والمسلمین دفتری نمایش
13 1391/10/20 82 تعدد نفس و روح (دوگانه انگاری ارسطو)(2) حجت الاسلام والمسلمین دفتری نمایش
14 1391/11/04 83 استحاله حرکت آیت الله محمدتقی واعظی نمایش
15 1391/11/18 84 باور به خدا،شرط باور به هر گزاره ایجابی حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
16 1391/12/02 85 ضرورت علّی و فاعل مختار حجت الاسلام و المسلمین رمضانی نمایش
17 1391/12/16 86 ضرورت علّی و فاعل مختار حجت الاسلام و المسلمین رمضانی نمایش
جلسات گروه فلسفه سال 1390
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1390/01/17 55 فی مساله ارتفاع النقیضین عن المرتبه الثالثه حضرت آیت ا…… فیاضی
2 1390/01/31 56 نفس الامر حضرت آیت ا…… فیاضی
3 1390/02/14 57 اثبات نشئهء قبل از حدوثى نفوس انسانى حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
4 1390/02/28 58 مباحث نفس فارابی حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی
5 1390/03/11 59 بازخوانی حدوث جسمانی نفس با تکیه بر مبنای صدرائی حجت الاسلام والمسلمین گرجیان
6 1390/07/06 60 علم حصولی وحضوری به ماهیت وجود از منظر ملا صدرا ونقد وبررسی آن حجت الاسلام والمسلمین معلمی
7 1390/07/20 61 عینیت وجود وماهیت حضرت آیت ا…… فیاضی
8 1390/08/04 62 مراد علامه طباطبائی از اصالت وجود واعتباریت ماهیت حجت الاسلام والمسلمین امینی نژاد
9 1390/08/18 63 غیرتجربی واصیل بودن وجود ومحمول مابعد طبیعی نبودن آن حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
10 1390/09/02 64 قضایای حقیقی (1) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
11 1390/09/30 65 قضایای حقیقی (2) حجت الاسلام والمسلمین اسدی
12 1390/10/14 66 تعدد نفس درانسان حضرت آیت ا…… فیاضی
13 1390/11/12 67 نقد قائده کل حادث زمانی مسبوق به ماده وقوه حضرت آیت ا… فیاضی نمایش
14 1390/11/26 68 تاملی در یک نقد حجت الاسلام والمسلمین معلمی نمایش
15 1390/12/10 69 رابطه صفات خدا باذات خدا حجت الاسلام والمسلمین عشاقی نمایش
جلسات گروه فلسفه سال 1389
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1389/01/18 38 نکاتی درباره گزارههای حقیقیه(3) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
2 1389/02/01 39 تاثیر اندیشه های فلوطین برفلسفه اسلامی حجت‌الاسلام والمسلمين رضازاده
3 1389/02/29 40 نفس انسان متغیری ثابت ومجردی سیال حجت الاسلام والمسلمین معلمی
4 1389/03/12 41 استدلوا علی وجود الهیولی بادله ثمانیه(1) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
5 1389/03/26 42 استدلوا علی وجود الهیولی بادله ثمانیه(2) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
6 1389/04/09 43 استدلوا علی وجود الهیولی بادله ثمانیه(3) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
7 1389/07/07 44 سلسله نقدهای فلسفه های رایج (1) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
8 1389/07/21 45 سلسله نقدهای فلسفه های رایج (2) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
9 1389/07/28 46 سلسله نقدهای فلسفه های رایج (نقد دیدگاه مشاء) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
10 1389/08/12 47 معنی الموت والمعاد(1) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
11 1389/09/10 48 معنی الموت والمعاد(2) حجت الاسلام والمسلمین زمانی
12 1389/10/08 49 معاد جسمانی حجت الاسلام والمسلمین زمانی
13 1389/10/22 50 سوالاتی حول معاد جسمانی –ملا صدرا وتابعان حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
14 1389/11/06 51 معاد جسمانی از منظر آقا علی مدرس وعلامه غروی اصفهانی حجت الاسلام والمسلمین غفاری
15 1389/11/20 52 سلسله نقد های فلسفه های رایج (نقدتشکیک درتشکیکی الوجود فلسفه صدرائی1 حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
16 1389/12/03 53 سلسله نقد های فلسفه های رایج (نقدتشکیک درتشکیکی الوجود فلسفه صدرائی2 حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
17 1389/12/18 54 جمع بین قاعده ذوات الاسباب با امکان اثبات واجب الوجود حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی
جلسات گروه فلسفه سال 1388
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1388/01/19 23 نوآوری های فلسفه اسلامی تا عصر ابن سینا(2) حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی
2 1388/02/02 24 انقسام علّیت به خارجی و تحلیلی حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
3 1388/02/16 25 نتایج تفکیک بین علّیت خارجی وتحلیلی حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
4 1388/02/30 26 نظریه هستی انگارانه شّر حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
5 1388/03/27 27 گزارشی از وضعیت حکمت، فلسفه،عرفان ومعنویت دردانشگاهها وجامعه ی آمریکا پروفسور حامد الگار
6 1388/07/15 28 فی زیادة الوجودعلی الماهیة فی تحلیل العقل وفی الخارج حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
7 1388/07/29 29 اصالت موجود و شيخ اشراق حجت‌الاسلام والمسلمين رضازاده
8 1388/08/13 30 مواد ثلاث در منطق و فلسفه حجت الاسلام والمسلمين سلیمانی اميري
9 1388/08/27 31 لو وجبت العلة الغائیة لفعل الفاعل المختارلم یبق موقع للاختیار حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
10 1388/09/11 32 حکمت متعالیه عرفان یا فلسفه حجت الاسلام والمسلمین رمضانی
11 1388/09/25 33 برسی معانی وجود نزد برخی از فیلسوفان غربی حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی
12 1388/10/23 34 بررسی معانی وجود در فلسفه تحلیلی غرب(1) حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی
13 1388/11/07 35 بررسی معانی وجود در فلسفه تحلیلی غرب(2) حجت الاسلام والمسلمین فیرو زجائی
14 1388/12/05 36 نکاتی درباره گزارههای حقیقیه(1) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
15 1388/12/19 37 نکاتی درباره گزارههای حقیقیه(2) حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
جلسات گروه فلسفه سال 1387
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1387/01/21 10 بحث اصالة الوجود و اعتباریت ماهیت جناب آقای سید علی طاهری خرم آبادی
2 1387/02/04 11 اصالة الوجو د(1) حجج الاسلام والمسلمين فیاضی وعشاقی
3 1387/02/18 12 اصالة الوجود(2) حجج الاسلام والمسلمين فیاضی وعشاقی
4 1387/03/01 13 تقریر برهان صدیقین علامه طباطبائی«ره» حجت الاسلام والمسلمين سلیمانی اميري
5 1387/07/24 14 تعیین محور مباحث گروه فلسفه درسال تحصيلي88-87 اعضای گروه
6 1387/08/22 15 ملا زمه موجودیت بالذات با وجوب ذاتی حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
7 1387/09/06 16 تفاسیر مختلف از وحدت شخصیه حجت الاسلام والمسلمین عشاقی
8 1387/09/20 17 الترجیح بلا مرجح حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
9 1387/10/04 18 ضرورت عِلّی در فلسفه، ادله وآثار(1) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
10 1387/11/12 19 ضرورت عِلّی در فلسفه، ادله وآثار(2) حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
11 1387/11/16 20 امکان فلسفه شهودی حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
12 1387/11/30 21 تعیین و اولویت بندی موضوعات ومباحث درون گروهی اعضای گروه
13 1387/12/14 22 نوآوری های فلسفه اسلامی تا عصر ابن سینا(1) حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی
جلسات گروه فلسفه سال 1386
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
1 1386/08/02 1 جلسه مقدماتي جهت راه‌اندازي گروه و تبيين اهداف تشكيل گروه‌هاي علمي آقايان فياضي و معلمي به همراه جمعي از اعضاء
2 1386/08/02 2 برنامه ریزی جلسات گروه اعضای گروه
3 1386/08/16 3 تکافؤ متضایفین حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
4 1386/09/15 4 تحلیل ونقد آراء در شرح حدیث معرفت خدا به خدا(1) حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
5 1386/09/28 5 تحلیل ونقد آراء در شرح حدیث معرفت خدا به خدا(2) حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
6 1386/10/12 6 لفظی یا معنوی بودن نزاع اصالة الوجود والماهیة حجت الاسلا م والمسلمین غرویان
7 1386/11/10 7 تفسير اصالة الوجود واعتبار ماهیت حضرت حجت الاسلام والمسلمین فیاضی
8 1386/11/24 8 برهان صدقین آثار ونتایج آن حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی
9 1386/12/22 9 برهانی از نوع صدقین بر وجود خدا حجت الاسلام والمسلمین عشاقی