خانه گروه های علمی گروه فلسفه اخلاق جلسات گروه فلسفه اخلاق

جلسات گروه فلسفه اخلاق

جلسات گروه فلسفه اخلاق سال ۱۴۰۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ۱۶۰ تعدد نوعی نفوس و فلسفه اخلاق حجت الاسلام دکتر یاسر حسین پور
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۶۱ تبیین بالذات یا بالعرض بودن توجه در ارتباط انسانها با یکدیگر(۱) حجت الاسلام دکتر مهدی ذوالقدر
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ۱۶۲ تبیین بالذات یا بالعرض بودن توجه در ارتباط انسانها با یکدیگر(۲) حجت الاسلام دکتر مهدی ذوالقدر
۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۶۳ بیان مفهوم، شرایط و گستره عامل اخلاقی از منظر اسلام حجت الاسلام دکتر مجتبی نوری کوهبنانی
۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۶۴ بیان مفهوم، شرایط و گستره عامل اخلاقی از منظر اسلام”۲ (بررسی عاملیت اخلاقی خدا) حجت الاسلام دکتر مجتبی نوری کوهبنانی
۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۱۶۵ حکم اخلاقی سقط جنین و مبانی ارزش شناختی آن حجت الاسلام دکتر سیفعلی کریم زاده
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۶۶ شأن اخلاقی محیط زیست از نگاه اسلام و مسیحیت حجت الاسلام دکتر مهدی احمدی
۸ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۱۶۷ امکان شناخت فطری احکام اخلاقی حجت الاسلام رضا شاه منصوری
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال ۱۴۰۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۵۲ تبیین مساله« توجیه وسیله توسط هدف» با تمرکز بر تعالیم اسلامی و اندیشه فیلسوفان مسلمان آقای رامین عزیزی
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۵۳ رابطه باید و است از دیدگاه مهدی حائری یزدی و جان سرل آقای حسین رستمی نمایش
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۵۴ نسبت زیبایی و خیر از دیدگاه ابن سینا آقای بهرام باقری نمایش
۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۵۵ هم اندیشی اعضای گروه در طرح مسائل فلسفه اخلاق مناسب بررسی طی سال جاری با حضور اعضاء محترم گروه
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۱۵۶ نقد و بررسی نظریه قرب گرایی آیت الله مصباح رحمت الله علیه”(۱) حجت الاسلام دکتر محمد سربخشی
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۱۵۷ نقد و بررسی نظریه قرب گرایی آیت الله مصباح رحمت الله علیه”(۲) حجت الاسلام دکتر محمد سربخشی
۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۵۸ نقد و بررسی نظریه قرب گرایی آیت الله مصباح رحمت الله علیه”(۳) حجت الاسلام دکتر محمد سربخشی
۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۵۹ عقل عملی به مثابه اخلاق نزد علامه طباطبائی رضوان الله تعالی علیه حجت الاسلام دکتر جمال سروش
۹
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال ۱۴۰۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴۳ الزامات ورود به فاز دوم اخلاق پژوهی فناوری اطلاعات حجت الاسلام دکتر حسینعلی رحمتی
۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۴۴ مبادی فعل اخلاقی از نظر ارسطو حجت الاسلام دکتر جمال سروش
۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۴۵ ۱-بررسی موضوعات سال آتی

۲- تصمیم درباره اولویت های پژوهشی کمیته اخلاق

اعضاء گروه
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۶ بررسی رویکردهای اخلاقی بر اساس بازنگری در نظریه آیت الله مصباح یزدی در اخلاق هنجاری” (جلسه اول) آقای دکتر محسن شکوه بخش نمایش
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۴۷ بررسی رویکردهای اخلاقی بر اساس بازنگری در نظریه آیت الله مصباح یزدی در اخلاق هنجاری” (جلسه اول) آقای دکتر محسن شکوه بخش نمایش
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۴۸ ماهیت شناسی لذت وجایگاه آن در اخلاق اسلامی از منظر استاد مصباح یزدی حجت الاسلام  دکتر روح الله شهریاری نمایش
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۹ تحلیل اخلاقی مشارکت علمی اساتید و دانشجویان در آموزش عالی؛ نقدی بر«استثمار آموزشی» خانم دکتر زهرا عواطفی نمایش
۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۱۵۰ اصول و مبانی نظری نگاه دینی در اخلاق زیست محیطی آقای یاسر هاشمی نمایش
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۵۱ مبانی ارزش شناختی بیانیه گام دوم انقلاب از منظر قرآن کریم حجت الاسلام دکتر روح الله شهریاری نمایش
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال ۱۳۹۹
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۲ زندگی و زیبندگی؛ بررسی دیدگاه اگزیستانسیالیسم جناب حجت الاسلام دکتر نجیب الله شفق
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۳ آینده پژوهی اخلاق؛ ضرورتی مغفول و بایسته ای مستور حجت الاسلام حسینعلی رحمتی
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۴ ملاک تجمّل و تجمّل  گرایی در مکتب اخلاقی اسلام حجت الاسلام دکتر جمال سروش نمایش
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۵ شهود در اخلاق اسلامی حجت الاسلام محمد عالم زاده نوری
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۳۶ بررسی تطبیقی معیار ارزش های اخلاقی در اندیشه کانت و شهید صدر حجت الاسلام دکتر حسن لاهوتیان
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۷ بررسی قیود توضیحی و احترازی  تجمل در اخلاق اسلامی حجت الاسلام دکتر جمال سروش
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۸ مکتب اخلاقی در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف حجت الاسلام دکتر سید مرتضی هنرمند نمایش
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۳۹ بررسی  آداب و رابطه آن با اخلاق از منظر علامه طباطبایی حجت الاسلام دکتر جمال سروش نمایش
۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۴۰ بررسی نظام اخلاقی اسلام از منظر آیت الله مصباح حجت الاسلام دکتر حسین احمدی
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۴۱ بررسی ارزش اخلاقی تولی و تبری از منظر محقق طوسی حجت الاسلام دکتر سید مرتضی هنرمند نمایش
۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۴۲ بایسته‌های پژوهش و تحقیق موثر درباره اخلاق فناوری اطلاعات حجت الاسلام دکتر حسینعلی رحمتی
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال ۱۳۹۸
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۱۹ فلسفه اخلاق از دید گاه شهید مطهری حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش نمایش
۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۲۰ اخلاق کانتی از منظر شهید مطهری حجت الاسلام والمسلمین مجید ابوالقاسم زاده
۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۲۱ لزوم اخلاقی در آراء اندیشمندان مسلمان حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۲۲ نقدی بر درونگرایی انگیزشی حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۲۳ بررسی دیدگاه فلسفه اخلاقی محقق طوسی حجت الاسلام حسین احمدی
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۲۴ بررسی نظریه اخلاقی ابرمرد نیچه و نقد آن براساس آراء قرآنی آیت‌الله جوادی آملی حجت الاسلام دکتر حسین مقدس
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۲۵ مراتب ارزش های اخلاقی براساس انواع فطرت از دیدگاه علامه طباطبائی برمبنای آیات ۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-سوره انعام حجت الاسلام مصطفی پور
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۲۶ معیار سنجش ارزش های اخلاقی در اندیشه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) حجت الاسلام والمسلمین حسین لاهوتیان
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۲۷ معرفی اصطلاحنامه فلسفه اخلاق حجت الاسلام دکتر حسین احمدی
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۲۸ بررسی ایده کلبرگ برای عبور از هست به باید حجت الاسلام والمسلمین حسن بوسلیکی نمایش
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۲۹ راه های حل تعارض بین رضا و عدم رضا در موارد تعلق قضاء الهی به کفر و معصیت حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش نمایش
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۰ بررسی ایده کلبرگ برای عبور از هست به باید حجت الاسلام والمسلمین حسن بوسلیکی
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۱ بررسی صعوبت حسن فاعلی در فعل اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی هنرمند نمایش
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال ۱۳۹۷
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۰۳ نقش اخلاق در تعالی حقوق حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش نمایش 
۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۰۴ تعریف مفاهیم اخلاقی در منابع دینی حجت الاسلام والمسلمین محمد عالم زاده نوری
۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۰۵ حجیت دلیل نقلی در اثبات گزاره های اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین محمد عالم زاده نوری
۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۰۶ بررسی انتقادی رابطه دین واخلاق حجت الاسلام دکترامین رضا عابدی نژاد
۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۰۷ بررسی هستی شناسی اخلاق در دیدگاه فارابی حجت الاسلام حسین احمدی
۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۰۸ رابطه زبانی دین واخلاق حجت الاسلام دکترامین رضا عابدی نژاد
۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۰۹ گزارش کتاب نزهه‌العشاق فی مکارم الاخلاق “اثر زین‌الدین علی بن محمد بن دُقماق حسینی حجت الاسلام والمسلمین شهسواری نمایش
۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۱۰ ” تفسیرجدیدی از اعتباریات علامه طباطبائی با نگاهی بر تفسیر المیزان ورساله اعتباریا ت(نقدی برنسبی گرایی اخلاقی حجت الاسلام احسان ترکاشوند
۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۱۱ بررسی تطبیقی نظریه الزام اخلاقی در اندیشه علامه واستاد مصباح حجت الاسلام دکتر عابدی نژاد نمایش
۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۱۲ معیار ارزش اخلاقی در دیدگاه مسکویه حجت الاسلام حسن محیطی
۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۱۳ زیربنای حسد و حسدورزی حجت الاسلام شهسواری نمایش
۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۱۴ تفاوت فعل اخلاقی وطبیعی و معیارآن دواز دیدگاه شهید مطهری حجت الاسلام خزائلی نمایش
۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۱۵ ساختار درونی دانش اخلاق و نظام گزاره های آن حجت الاسلام عالم زاده نوری
۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۱۶ بررسی دیدگاه کرکگوردر باره دین واخلاق دکتر امیر خواص
۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۱۱۷ رابطه ارزش و لزوم اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجتبی مصباح نمایش
۱۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۱۸ لزوم اخلاقی  چه لزومی است؟ حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجتبی مصباح
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال ۱۳۹۶
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۸۷ نقش فرا اخلاق در اخلاق کاربردی(۱) حجت الاسلام والمسلمین محمدی پیرو نمایش 
۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۸۸ نقش فرا اخلاق در اخلاق کاربردی(۲) حجت الاسلام والمسلمین محمدی پیرو نمایش 
۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۸۹ تبیین نظام اخلاقی مولوی حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی نمایش 
۴ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۹۰ تبیین نظام اخلاقی مولوی حجت الاسلام والمسلمین قادر فاضلی نمایش 
۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۹۱ توجیه باور در فایده گرایی اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد
۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۹۲ مبالغه وگزاف آرایی در گزاره های اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین عالم زاده نوری
۷ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۹۳ تحلیل مفهوم رنج از دیدگاه فلسفی حجت الاسلام والمسلمین سعادت الحسینی
۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۹۴ تحلیل رابطه رنج با کمال اخلاقی از سه منظر فلسفی، قرآنی روایی و عرفانی حجت الاسلام والمسلمین سعادت الحسینی
۹  ۱۳۹۶/۰۹/۰۵  ۹۵  تحلیل گونه شناختی مصلحت از نظر علامه طباطبائی  حجت الاسلام دکترمهدی برهان
۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹  ۹۶  تحلیل هستی شناختی مصلحت از نظر علامه طباطبائی  حجت الاسلام دکترمهدی برهان نمایش 
۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۹۷  اثبات برتری لذّت در مکتب اخلاقی اسلام نسبت به لذّات مکاتب لذّت گرا و سودگرا حجت الاسلام دکترجمال سروش نمایش 
۱۲  ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۹۸  تحلیل و بررسی دیدگاه فلسفه اخلاقی محمدبن زکریا رازی  حجت الاسلام دکترمحیطی نمایش 
۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۹۹  رابطه اخلاق و علوم نزد فارابی  حجت الاسلام حسین احمدی
۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۰۰  تحلیل فلسفی آزادی در دانش های ارزشی حجت الاسلام علی امین احمدی
۱۵  ۱۳۹۶/۱۱/۲۹  ۱۰۱  تحلیل فلسفی مبدئیت توحید برای فضائل اخلاقی  حجت الاسلام تقی محدر
۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۰۲ تاثیرتفاوت های جنسیتی برداوری های اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین علی جمعه مظفری نمایش 
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال ۱۳۹۵
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ ۷۱ مبانی ارزش شناختی تربیت در فلسفه اسلامی با تاکید بر آراء ملاصدرا وعلامه طباطبائی (رحمت الله علیهما)(۲) حجت الاسلام والمسلمین علی کارشناس
۲ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۷۲ اخلاق علم آموزی در اسلام حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش نمایش
۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ۷۳ اخلاق نقد با تاکید برروش منتقدان حکمت وعرفان اسلامی(۱) حجت الاسلام والمسلمین واحد جوان نمایش
۴ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۷۴ اخلاق نقد با تاکید برروش منتقدان حکمت وعرفان اسلامی(۲) حجت الاسلام والمسلمین واحد جوان نمایش
۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ۷۵ نقش اراده در کارهای اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین شهسواری
۶ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ۷۶ بررسی موضوعات مورد نیاز گروه در سال ۹۵و۹۶”توسط اعضاء محترم گروه اعضاء محترم گروه
۷ ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ ۷۷ بررسی معرفت شناختی گزاره های اخلاقی از منظر ایت ا… مصباح حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالقاسم زاده
۸ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ۷۸ روش شناسی استنباط آموزه های اخلاقی از منابع دینی حجت الاسلام والمسلمین دکتر شریفی
۹ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۷۹ تربیت اخلاقی از دیدگاه مرحوم علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید احمد فقیهی
۱۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ ۸۰ ” تربیت اخلاقی از دیدگاه مرحوم علامه طباطبائی”(جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید احمد فقیهی
۱۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۸۱ گزاره های اخلاقی معلل درقرآن وروایات ومفهوم آن حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعالم زاده نوری نمایش
۱۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۸۲ حل مشکل ابهام در سور قضایای مطلق اخلاقی در قرآن و حدیث حجت الاسلام والمسلمین محمدعالم زاده نوری
۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۸۳ فقه واخلاق حجت الاسلام والمسلمین محمدعالم زاده نوری
۱۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۸۴ بررسی تناسب اعمال با نتایج اخروی آنها در آیات وروایات حجت الاسلام والمسلمین محمدعالم زاده نوری
۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۸۵ معیارهای ارزش فعل اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین محمدعالم زاده نوری نمایش 
۱۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۸۶ واقع گرایی اخلاقی بهترین تبیین برای اختلاف اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین بهروزمحمدی منفرد
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال ۱۳۹۴
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ ۵۴ لغزش معنا شناختی در نظریات اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین مبینی نمایش
۲ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ ۵۵ لغزش معنا شناختی در نظرات اخلاقی(۲) حجت الاسلام والمسلمین مبینی
۳ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ ۵۶ نسبت ارزش صدق اخلاقی واخلاقی زیستن حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد
۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ ۵۷ نسبت فقه واخلاق حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد
۵ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ ۵۸ همسنجی اخلاق و فقه آقای حسینی سورکی نمایش
۶ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ ۵۹ بررسی موضوعات مورد نیاز گروه در سال ۹۴ و۹۵ بررسی موضوعات مورد نیاز گروه در سال ۹۴ و۹۵
۷ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ ۶۰ خود گرایی وخدا گرایی در نظریه ضروره بالقیاس حجت الاسلام والمسلمین آقای حسین احمدی نمایش
۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ ۶۱ رابطه معرفت وعمل حجت الاسلام والمسلمین اکبریان نمایش
۹ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ ۶۲ روش های تربیت اخلاقی در المیزان حجت الاسلام والمسلمین خزائلی نمایش
۱۰ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ ۶۳ تحلیل معنا شناختی وهستی شناختی مصلحت از دیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین مهدی برهان
۱۱ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۶۴ تحلیل معنا شناختی وهستی شناختی مصلحت از دیدگاه علامه طباطبائی ” (جلسه دوم) حجت الاسلام والمسلمین مهدی برهان نمایش
۱۲ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ ۶۵ تبیین درون گرایانه معرفتی معیارهای ارزشی حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد
۱۳ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ۶۶ بررسی مطلوب نهایی اخلاق اسلامی با تاکید برنظریه فناء در عرفان اسلامی حجت الاسلام والمسلمین واحد جوان نمایش
۱۴ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۶۷ مبانی،اصول ونتایج اخلاق عرفانی با تاکید برآراء علامه طباطبائی (ره) حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
۱۵ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ۶۸ اصول ونتایج اخلاق عرفانی با تاکید برآراء علامه طباطبائی (ره) حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
۱۶ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ ۶۹ نتایج اخلاق عرفانی با تاکید برآراء علامه طباطبائی (ره) حجت الاسلام والمسلمین الهی منش
۱۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ۷۰ مبانی ارزش شناختی تربیت در فلسفه اسلامی با تاکید بر آراء ملاصدرا وعلامه طباطبائی (رحمت الله علیهما)(۱) حجت الاسلام والمسلمین علی کارشناس
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال ۱۳۹۳
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ ۳۷ بداهت اصول قضایای اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم زاده
۲ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ۳۸ وابستگی گزاره های اخلاقی به گزاره های دیگر حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح نمایش
۳ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ ۳۹ تأثیر قاعده ملازمه عقل و شرع در اخلاق آقای میثم غلامی
۴ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ ۴۰ نقش عقل عملی در فعل اخلاقی از دیدگاه مرحوم سبزواری حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش نمایش
۵ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ ۴۱ بررسی شناخت گرایی نظریه محقق اصفهانی در جمله های اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین حسین احمدی
۶ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ ۴۲ بررسی نسبت دیدگاه اخلاقی ابن سینا با واقع گرایی اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین تقی محدر نمایش
۷ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ ۴۳ اخلاق متغیر و ثابت حجت الاسلام والمسلمین خزائلی
۸ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ ۴۴ اطلاق و نسبیت فضایل اخلاقی حجت الاسلام و المسلمین علی جمعه مظفری
۹ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ ۴۶ اطلاق و نسبیت فضایل اخلاقی حجت الاسلام و المسلمین علی جمعه مظفری
۱۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ ۴۷ نظریه نسبیت اخلاق حجت الاسلام والمسلمین آقای خزائلی
۱۱ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ ۴۸ برهان پذیری جمله های اخلاق در دیدگاه شهید مطهری(ره) حجت الاسلام و المسلمین حسین احمدی نمایش
۱۲ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ۴۹ معانی ذاتی در قاعده حسن و قبح ذاتی حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم زاده نمایش
۱۳ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۵۰ بی طرفی و سودگرایی اخلاقی آقای حسین سورکی
۱۴ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۵۱ واقع گرایی اخلاقی برپایه تحلیل فلسفی فعل اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین مهدی عبداللهی
۱۵ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۵۲ مباحث درون گروهی اعضاء گروه
۱۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ ۵۳ تاملاتی معنا شناختی در حقیقت ارزشی اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین مبینی نمایش
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال ۱۳۹۲
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ ۲۳ واقع گرایی و دفع تزاحمات اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین شریفی نمایش
۲ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ ۲۴ واقع گرایی و دفع تزاحمات اخلاقی (۲) حجت الاسلام والمسلمین شریفی نمایش
۳ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۲۵ اخلاق رسانه، اصول اخلاقی حاکم بر رسانه ملی حجت الاسلام والمسلمین فولادی
۴ ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ ۲۶ مبانی انسان شناختی اخلاق پزشکی حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور
۵ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ ۲۷ تعیین موضوعات سال جاری اعضاء گروه
۶ ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ ۲۸ چالشهای اخلاقی شدن فضای سایبری حجت الاسلام والمسلمین رحمتی نمایش
۷ ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ ۲۹ راه کارهای اخلاقی تر شدن فضای مجازی حجت الاسلام والمسلمین رحمتی نمایش
۸ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ ۳۰ عقل عملی و کارکرد آن در حکمت عملی حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش نمایش
۹ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ ۳۱ تفسیری نو از معنا شناسی (باید اخلاقی) در دیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین حسین احمدی نمایش
۱۰ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۳۲ مسئله شناسی جنسیتی فلسفه اخلاق )۱) خانم مدملی
۱۱ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ ۳۳ مسئله شناسی جنسیتی فلسفه اخلاق (۲) خانم مدملی نمایش
۱۲ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ ۳۴ معرفت شناسی “الزام اخلاقی” در دیدگاه علامه طباطبائی حجت الاسلام والمسلمین حسین احمدی
۱۳ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ ۳۵ عقلی و عقلانی بودن قضایای اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم زاده نمایش
۱۴ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۳۶ بداهت اصول قضایای اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم زاده
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال ۱۳۹۱
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ ۹ سقط جنین ازمنظر الهیات اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین آل بویه نمایش
۲ ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۰ خود گروی اخلاقی در اندیشه حکیمان مسلمان حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۳ ۱۳۹۱/۲/۱۷ ۱۱ اعتدال اخلاقی ارسطوبا توجه به پاره ای ازآموزهای قران هچون آیه شریفه (السابقون السابقون اولئک المقربون) حجت الاسلام والمسلمین معلمی
۴ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ ۱۲ بررسی پیشنهادات برای موضوع محوری گروه اعضاءگروه
۵ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ ۱۳ بداهت گروی اخلاقی (با تأکید بر آراء هومر) حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد
۶ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ ۱۴ نسبت تجربه اخلاقی با تجربه دینی(۱) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۷ ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ ۱۵ نسبت تجربه اخلاقی با تجربه دینی(۲) حجت الاسلام والمسلمین شیروانی
۸ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ ۱۶ اخلاق توحیدی وتجربه اخلاقی دکتر فتحعلی خانی
۹ ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ ۱۷ نیت در ارزش اخلاقی(۱) حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح نمایش
۱۰ ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ ۱۸ نیت در ارزش اخلاقی(۲) حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح
۱۱ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ ۱۹ ضرورت آگاهی از معیارهای ارزش های اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد
۱۲ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ۲۰ معنا شناسی اخلاق کاربردی حجت الاسلام والمسلمین شریفی نمایش
۱۳ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۲۱ رابطه خیر وجود شناختی و خیر اخلاقی دکتر فتحعلی خانی
۱۴ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۲۲ گفتگویی در اخلاق اسلامی پروفسور کوین رین هارت نمایش
جلسات گروه فلسفه اخلاق سال ۱۳۹۰
ردیف تاریخ شماره جلسه موضوع ارائه دهنده بحث خلاصه بحث
۱ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ ۱ بررسی برنامه های گروه اعضاءگروه
۲ ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ ۲ بررسی برنامه های گروه(جلسه دوم) اعضاءگروه
۳ ۱۳۹۰/۰۸/۲۹ ۳ زن وحق تصمیم گیری در باره بدن حجت الاسلام والمسلمین آل بویه
۴ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ ۴ انسان شخصی حجت الاسلام والمسلمین آل بویه
۵ ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ ۵ ارزشهای اخلاقی ومعیار آن حجت الاسلام والمسلمین معلمی نمایش
۶ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ۶ واقع گرائی اخلاقی در اندیشه صدرائی حجت الاسلام والمسلمین محمدی منفرد نمایش
۷ ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ ۷ معنای باید اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح
۸ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ ۸ شان اخلاقی حجت الاسلام والمسلمین پاکپور