حکمت عملی

کارگروه علمي حکمت عملی از جمله گروه هاي علمي است كه در حال حاضر داراي ۸ عضو فعال مي باشد.

اعضای کار گروه علمي حکمت علمی :

 

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
۱ زهیر انصاریان ۲۲
۲ سیدمجید افضلی ۲۳
۳ محمدعلی نوری ۲۴
۴ محمد تقی شفیعی ۲۵
۵ جواد دلپذیر ۲۶
۶ حسام الدین شریفی ۲۷
۷ یزدان پناه سید یدا… ۲۸
۸ منصوری ۳۰
۹ ۳۱
۱۰ ۳۲
۱۱ ۳۳
۱۲ ۳۴
۱۳ ۳۵
۱۴ ۳۶
۱۵ ۳۷
۱۶ ۳۸
۱۷ ۳۹
۱۸ ۴۰
۱۹ ۴۱
۲۰ ۴۲