خانه نشست های علمی کرسی های نظریه پردازی

کرسی های نظریه پردازی

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

۱ ۱۳ ویژگی های پارادایمی موضوع علوم انسانی از منظر علامه طباطبایی (ره) قاسم ترخان مهدی عبداللهی و رمضان علی تبار محمدعلی اسدی نسب ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
۲
۳
۴

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

۱ ۱۲ اراده آزاد وضرورت علی با رویکرد فلسفی غلامرض فیاضی حسن رمضانی و سلیمانی امیری محمد رضاپور ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ نمایش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

۱ ۱۱ تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه ۲ صفری سیدکاظم طباطبایی عباسی ۱۳۸۸/۰۲/۲۸ نمایش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

۱ ۸ امکان فلسفه سیاسی اسلام واعظی حقیقت لک زایی ۱۳۸۷/۰۹/۲۱ نمایش
۲ ۹ ایمان و عقلانیت صادقی پارسانیا فتحعلی خانی ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ نمایش
۳ ۱۰ تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه ۲ صفری حسینی قزوینی، سیدکاظم طباطبایی عباسی ۱۳۸۷/۱۲/۰۱

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

۱ ۶ تشکیک وجود فیاضی اسحاق نیا، رمضانی شیروانی ۱۳۸۶/۰۲/۲۷ نمایش
۲ ۷ تاثیر حکمت اسلامی بر رمانتیسیسم آلمان پروفسور رولاندپیچ علمی پارسانیا ۱۳۸۶/۰۸/۱۷ نماش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

۱ ۲ حرکت در مجردات ۲ فیاضی ممدوحی، بهشتی معلمی ۱۳۸۵/۰۱/۲۴ نمایش
۲ ۳ تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۱ لاریجانی ممدوحی، معلمی واعظی ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ نمایش
۳ ۴ تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۲ واعظی میرسپاه، معلمی فتحعلی ۱۳۸۵/۱۰/۰۷ نمایش
۴ ۵ تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۳ لاریجانی میرسپاه، معلمی کیاشمشکی ۱۳۸۵/۱۲/۰۱ نمایش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

چکیده

متن اصلی

۱ ۱ حرکت در مجردات ۱ فیاضی زمانی قمشه ای، مرتضی جوادی معلمی ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ نمایش