خانه نشست های علمی کرسی های نظریه پردازی

کرسی های نظریه پردازی

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

مکان

چکیده

متن اصلی

۱ اراده آزاد وضرورت علی با رویکرد فلسفی آیت الله فیاضی رمضانی، سلیمانی امیری رضاپور ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ قم نمایش نمایش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

مکان

چکیده

متن اصلی

۱ تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه ۲ صفری سیدکاظم طباطبایی عباسی ۱۳۸۸/۰۲/۲۸ قم نمایش نمایش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

مکان

چکیده

متن اصلی

۱ امکان فلسفه سیاسی اسلام واعظی حقیقت لک زایی ۱۳۸۷/۰۹/۲۱ قم نمایش نمایش
۲ ایمان و عقلانیت صادقی پارسانیا فتحعلی خانی ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ نمایش نمایش
۳ ۱طور تاریخی معجزه نگاری در امامیه ۲ صفری حسینی قزوینی، سیدکاظم طباطبایی عباسی ۱۳۸۷/۱۲/۰۱ قم نمایش نمایش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

مکان

چکیده

متن اصلی

۱ تشکیک وجود فیاضی اسحاق نیا، رمضانی شیروانی ۱۳۸۶/۰۲/۲۷ قم نمایش نمایش
۲ تاثیر حکمت اسلامی بر رمانتیسیسم آلمان پروفسور رولاندپیچ علمی پارسانیا ۱۱۳۸۶/۰۸/۱۷ نمایش نمایش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

مکان

چکیده

متن اصلی

۱ حرکت در مجردات ۲ فیاضی ممدوحی، بهشتی معلمی ۱۳۸۵/۰۱/۲۴ قم نمایش نمایش
۲ تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۱ لاریجانی ممدوحی، معلمی واعظی ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ نمایش نمایش
۳ تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۲ واعظی میرسپاه، معلمی فتحعلی ۱۳۸۵/۱۰/۰۷ قم نمایش نمایش
۴ تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۳ لاریجانی میرسپاه، معلمی کیاشمشکی ۱۳۸۵/۱۲/۰۱ نمایش نمایش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

مکان

چکیده

متن اصلی

۱ حرکت در مجردات ۱ فیاضی زمانی قمشه ای، مرتضی جوادی معلمی ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ قم نمایش نمایش

ردیف

شماره مسلسل

موضوع

نظریه پرداز

ناقد/ناقدان

دبیرعلمی

تاریخ برگزاری

مکان

چکیده

متن اصلی

۱ نمایش نمایش
۲ نمایش نمایش
۱ نمایش نمایش
۲ نمایش نمایش
۳ نمایش نمایش
۴ نمایش نمایش
۵ نمایش نمایش
۶ نمایش نمایش