خانه نشست های علمی کرسی های نظریه پردازی

کرسی های نظریه پردازی

ردیف

نوع محصول

تاریخ برگزاری

موضوع

نظریه پرداز آقای

ناقد/ ناقدان آقایان دبیر علمی آقای
۱

DVD

۱۳۹۲/۰۳/۰۹

اراده آزاد وضرورت علی با رویکرد فلسفی

آیت الله فیاضی

رمضانی، سلیمانی امیری رضاپور

ردیف

نوع محصول

تاریخ برگزاری

موضوع

نظریه پرداز آقای

ناقد/ ناقدان آقایان دبیر علمی آقای
۱

DVD

۱۳۸۸/۰۲/۲۸

تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه ۲

صفری

سیدکاظم طباطبایی عباسی

ردیف

نوع محصول

تاریخ برگزاری

موضوع

نظریه پرداز آقای

ناقد/ ناقدان آقایان دبیر علمی آقای
۱

DVD

۱۳۸۷/۰۹/۲۱

امکان فلسفه سیاسی اسلام

واعظی

حقیقت لک زایی
۲

DVD

۱۳۸۷/۱۱/۱۷

ایمان و عقلانیت

صادقی

پارسانیا فتحعلی خانی
۳

DVD

۱۳۸۷/۱۲/۰۱

تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه ۱

صفری

حسینی قزوینی، سیدکاظم طباطبایی عباسی

ردیف

نوع محصول

تاریخ برگزاری

موضوع

نظریه پرداز آقای

ناقد/ ناقدان آقایان دبیر علمی آقای

۱

DVD

۱۳۸۶/۰۲/۲۷

تشکیک وجود

فیاضی

اسحاق نیا، رمضانی شیروانی
۲

DVD

۱۳۸۶/۰۸/۱۷

تاثیر حکمت اسلامی بر رمانتیسیسم آلمان

پروفسور رولاندپیچ

علمی پارسانیا

ردیف

نوع محصول

تاریخ برگزاری

موضوع

نظریه پرداز آقای

ناقد/ ناقدان آقایان دبیر علمی آقای

۱

DVD

۱۳۸۵/۰۱/۲۴

حرکت در مجردات ۲

فیاضی

ممدوحی، بهشتی معلمی

۲

DVD

۱۳۸۵/۰۳/۲۳

تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۱

لاریجانی

ممدوحی، معلمی واعظی

۳

DVD

۱۳۸۵/۱۰/۰۷

تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۲

واعظی

میرسپاه، معلمی فتحعلی

۴

DVD

۱۳۸۵/۱۲/۰۱

تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ۳

لاریجانی

میرسپاه، معلمی کیاشمشکی

ردیف

نوع محصول

تاریخ برگزاری

موضوع

نظریه پرداز آقای

ناقد/ ناقدان آقایان دبیر علمی آقای

۱

DVD

۱۳۸۴/۱۲/۱۰

حرکت در مجردات ۱

فیاضی

زمانی قمشه ای، مرتضی جوادی معلمی