خانه تولیدات مکتوب۱

تولیدات مکتوب۱

ردیف

نام کتاب

ناشر

مولف

نمایه سازی

حروف نگاری و صفحه آرایی

چاپخانه

نوبت چاپ

سال نشر

تیراژ تعداد صفحات قیمت مشاهده کتاب
۱ یادنامه علامه طباطبایی انتشارات حکمت اسلامی انتشارات حکمت اسلامی بوستان کتاب قم اول پاییز ۱۳۹۶ ۱۰۰۰ ۳۶۷ ۲۲۰۰۰۰ریال لینک
۲ اصول و قواعد برهان انتشارات حکمت اسلامی عسکری سلیمانی امیری کتابخانه تخصصی علوم عقلی انتشارات حکمت اسلامی مرکز چاپ و نشر اسراء اول بهار ۱۳۹۶ ۱۰۰۰ ۴۹۶ ۳۰۰۰۰۰ریال لینک
۳ برهان معرفت نفس بر اثبات وجودخدا در الهیات صدرایی انتشارات حکمت اسلامی حجت الاسلام مجتی افشار پور کتابخانه تخصصی علوم عقلی انتشارات حکمت اسلامی نشر ریتون سرخ اول پاییز ۱۳۹۶ ۱۰۰۰ ۲۲۸ ۱۸۰۰۰۰ریال لینک
۴ جستاری فراگیر در ژرفای معرفت شناسی انتشارات حکمت اسلامی حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین زاده(یزدی) کتابخانه تخصصی علوم عقلی انتشارات حکمت اسلامی موسسه بوستان کتاب اول زمستان ۱۳۹۶ ۱۰۰۰ ۴۶۶ ۳۰۰۰۰۰ریال لینک
۵ جستارهایی در فلسفه اسلامی انتشارات حکمت اسلامی سید محمد مهدی نبویان کتابخانه تخصصی علوم عقلی انتشارات حکمت اسلامی مرکز چاپ و نشر اسراء دوم پاییز۱۳۹۶ ۱۰۰۰ ۵۵۰ ۳۵۰۰۰۰ریال لینک
۶ معرفت شناسی اخلاق در اندیشه اسلامی انتشارات حکمت اسلامی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید ابوالقاسم زاده کتابخانه تخصصی علوم عقلی انتشارات حکمت اسلامی بوستان کتاب قم اول زمستان ۱۳۹۶ ۱۰۰۰ ۴۵۶ ۳۰۰۰۰۰ریال لینک
۷
۸

ردیف

نام کتاب

تهیه و تنظیم

نظارت علمی

ناظرعلمی

حروف نگاری و صفحه آرایی

چاپخانه

نوبت چاپ

سال نشر

تیراژ تعداد صفحات قیمت مشاهده کتاب
۱ مجموعه مقالات حکیم طهران مجمع عالی حکمت اسلامی کمیته علمی همایش ملی حکیم طهران دکتر حسن عبدی انتشارات حکمت اسلامی چاپ و نشر زلال کوثر اول زمستان ۱۳۹۶ ۱۰۰۰ ۶۴۰ ۳۰۰۰۰ریال لینک
۲ مجموعه مقالات همایش ملی حکیم طهران مجمع عالی حکمت اسلامی کمیته علمی همایش ملی حکیم طهران دکتر حسن عبدی انتشارات حکمت اسلامی چاپ و نشر زلال کوثر اول زمستان ۱۳۹۶ ۱۰۰۰ ۵۱۰ ۳۰۰۰۰۰ریال لینک
۳ مجموعه پیشن نشست های همایش ملی حکیم طهران مجمع عالی حکمت اسلامی کمیته علمی همایش ملی حکیم طهران محمد باقر خراسانی انتشارات حکمت اسلامی چاپ و نشر زلال کوثر اول زمستان ۱۳۹۶ ۱۰۰۰ ۵۷۶ ۲۸۰۰۰ریال لینک
۴