مجمع عالی حکمت اسلامی

اطلاعات زیر جهت تماس با این مجمع میباشد.

تلفن:۱۱-۳۷۷۵۷۶۱۰-۰۲۵

نمابر:۳۷۷۲۱۰۰۴-۰۲۵

پیام کوتاه: ۳۰۰۰۹۹۰۰۰۹۱۳۸۴ – ۵۰۰۰۲۴۰۱۳۸۴

صندق پستی: ۳۷۱۸۵۴۴۵۴

پست الکترونیکی: info@hekmateislami.com

نشانی: قم- خیابان ۱۹ دی (باجک) کوچه ۱۰ فرعی اول سمت چپ پلاک ۵