خانه معاونت ها آموزش دوره های بلند مدت

دوره های بلند مدت

ردیف استاد آقای موضوع مکان ایام هفته ساعت تاریخ شروع
1 ابوالقاسم زاده مجید بدایة الحکمة(مرحله هفتم) مدرسه فیضیه، مدرس 42 هرروز 11-12 95/06/21
2 آخوندی حسین بدایة الحکمة مدرسه امام کاظم، مدرس 2 هر روز 9-10 95/06/15
3 اسحاق‌نیا سیدرضا اسفارجلد9 مدرسه فیضیه، مدرس امام هرروز دوساعت به غروب 95/7/4
4 اسماعیلی مسعود نهایة الحکمة(مرحله هشتم) مدرسه معصومیه3، مدرس 48 هر روز 10-11 95/6/20
5 اعلائی بناب علی نهایة الحکمة (مرحله پنجم) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام (ره) هرروز 11-12 95/6/15
6 افشاگر احمد زکی بدایة الحکمة پردیسان مسجد حضرت زینب شنبه تا سه شنبه دو ساعت به غروب 95/06/14
7 افشاگر احمد زکی بدایة الحکمة مدرسه امام کاظم، مدرس 3 شنبه تا سه شنبه 11-12 95/06/14
8 امینی نژاد اسفار جلد 2 مدرسه لنگرودی هر روز 9-10 95/6/23
9 پارسانیا حمید اسفار جلد 4 مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه شنبه تا سه ‌شنبه 7-8
10 پارسانیا حمید شرح اصول کافی (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه چهارشنبه‌ ها 7-8
11 پارسانیا حمید فصوص الحکم مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه و یکشنبه 9-10 95/8/1
12 ابوالقاسم زاده مجید بدایة الحکمة(مرحله هفتم) مجمع عالی حکمت اسلامی سه‌شنبه‌ها یک ساعت به مغرب 95/6/23
13 جوادی آملی مرتضی اسفار جلد 8(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه هرروز 9-10 95/6/17
14 جوادی گیلانی محمد هادی نهایة الحکمة (مرحله یازدهم) مدرسه فیضیه، مدرس 13 هر روز 11-12 95/6/27
15 حشمت‌پور محمدحسین طبیعیات شفاء (السماء والعالم) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هرروز 7-8 95/6/14
16 حشمت‌پور محمدحسین شرح منظومه (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز 10-11 95/6/14
17 حشمت‌پور محمدحسین شوارق جلد 5 (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هرروز 8-9 95/6/14
18 حشمت‌پور محمدحسین برهان شفا (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) یکشنبه تا چهارشنبه 9-10 95/6/14
19 خان‌بیگی مهدی آموزش فلسفه، جلد 1 (از ابتدا) مدرسه رشد ، خیابان گلستان یکشنبه و سه شنبه دو ساعت به غروب 95/06/21
20 خزائلی حسنعلی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مسجد حضرت زین‌العابدین دوشنبه تاچهارشنبه 11-12 95/6/15
21 خزائلی  محمد علی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) دارالشفاء، مدرس 1 هرروز 11-12 95/6/23
22 دعاگو احمد نهایة الحکمة (از ابتدا) مدرسه امام کاظم، مدرس 104 هر روز 11-12
23 ربانی‌گلپایگانی علی خارج علم کلام،مسائل جدیدکلامی (علم دینی) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه 10-11 95/6/20
24 ربانی‌گلپایگانی علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه، چهارشنبه 10-11 95/6/23
25 رمضانی حسن الهیات شفاء (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه هرروز 7-8 95/6/20
26 رمضانی حسن فصو ص الحکم مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب 95/6/20
27 زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد 7 مدرسه فیضیه، حجره 31 هرروز بعد از نماز مغرب‌و‌عشاء 95/6/20
28 زهادت عبدالمجید شرح تجرید الاعتقاد (بحث امامت) (ادامه سال قبل) مدرسه آیت الله گلپایگانی(ره)، مدرس 1 چهارشنبه‌ها بعد ازنماز مغرب وعشاء 95/6/24
30 سلیمانی امیری عسکری برهان شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها 12-10:30 95/7/1
31 شاکری رضا شرح تجرید الاعتقاد (المقصد الثانی،جوهر وعرض) مدرسه سعادت، مدرس4 هرروز 8-9 95/7/3
32 شاکری رضا شرح تجرید الاعتقاد (المقصد الثانی،جوهر وعرض) مدرسه سعادت، مدرس 6 هر روز 9-10 95/7/3
33 شهسواری حسین بدایة الحکمة(از ابتدا) مدرسه امام کاظم، مدرس 304 هرروز 11-12 95/6/15
34 شهسواری حسین بدایة الحکمة(از ابتدا) مدرسه امام کاظم، مدرس 304 هر روز 9-10 95/6/15
35 شیروانی علی اشارات (نمط اول) مدرسه فیضیه، مدرس 31 هرروز 7-8 95/6/21
36 صمدی صمد نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس 26 هر روز یک ساعت به غروب 95/7/3
37 ضرابی کاظم علم الیقین في اصول دین(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب
38 عبداللهی محمدعلی نهایه الحکمة (از ابتدا) مدرسه امام کاظم،مدرس 2 هر روز 7-8 95/06/20
39 غفاری ابو الحسن الهیات شفاء (مقاله ششم) مدرسه فیضیه، مدرس اا هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء 95/06/24
40 فربهی احمد برهان شفاء(ادامه سال قبل) مدرسه سعادت، مدرس 5 شنبه تا سه‌شنبه بعد از نماز مغرب‌و‌عشاء 95/6/20
41 فربهی احمد نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی هرروز 7-8 95/6/14
42 فقیه سید احمد منطق جدید و ریاضیات جدید(از ابتدا) مسجد حضرت آیت‌ الله جوادی آملی هر روز 11-12 95/6/27
43 فیاضی غلامرضا اسفار جلد 2 موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی شنبه تا سه‌شنبه 9-10 95/7/3
44 فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی چهارشنبه ها 9-10 95/7/3
45 فیروزجایی یارعلی الهیات شفاء(ادامه سال قبل) مدرسه سعادت، مدرس11 شنبه،دوشنبه،چهارشنبه 8-9 95/7/3
46 قلی پور محمود بدایة الحکمة مدرسه سعادت، مدرس 1 هرروز 8-9 95/6/24
47 گرجیان محمدمهدی اسفار جلد 3 (المرحله الثامنه) مدرسه فیضیه، مدرس 14 هرروز 7-8 95/6/20
48 گرجیان محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 14 چهارشنبه‌ها 7-8 95/6/24
49 محمدی  آبادانی محمد نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم، مدرس 305 هرروز 8-9 95/6/20
50 محمدی آبادانی محمد منطق کاربردی-کارگاهی (ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی یکشنبه ودوشنبه 10-11
51 محمدی منفرد بهروز نهایة الحکمة (از ابتدء) مدرسه الهادی،مدرس 4 دوساعت به غروب دوشنبه تا چهارشنبه 95/6/16
52 معلمی حسن الشواهد الربوبیه (المشهد الاول) (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 22 پنج‌شنبه‌ها 11-12 95/6/25
53 معلمی حسن الشواهد الربوبیه (از ابتدا)(به صورت تحقیق وکنفرانس) مدرسه امام کاظم، مدرس 21 پنج‌شنبه‌ها 9:30-8 95/6/25
54 معلمی حسن تمهید القواعد(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 22 پنج‌شنبه‌ها 10-11 95/6/25
55 ممدوحی حسن تمهید القواعد مدرسه حضرت آیت الله بروجردی(خان) هرروز 10-11
56 منصوری مهدی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه سعادت، مدرس 1 هر روز 7-8 95/6/20
57 منصوری مهدی نهایة الحکمة (از ابتدا) کوچه ممتاز،دفتر آیت الله العظمی مظاهری هرروز 8-9 95/6/20
58 مهدوی منصور بدایة الحکمة مدرسه سعادت، مدرس 7 هر روز دوساعت به غروب 95/6/23
59 نائیجی محمدحسین اسفار ـ جلد 6 (ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی هرروز 8-9 95/6/23
60 نبویان سید اباذر بدایة الحکمة مدرسه امام کاظم، مدرس 105 هر روز 10-11 95/6/24
61 یزدان‌پناه سید ید‌الله خارج نهایة الحکمة(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه 10-11 95/6/27
62 یزدان‌پناه سید ید‌الله حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی دوشنبه تا چهارشنبه 11-12 95/6/27
63 یزدان‌پناه سید ید‌الله نفس شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها 12- 10:15 95/6/22
64 یزدان‌پناه سید ید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی چهارشنبه 9-11
65 یوسفی محمد تقی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم، مدرس 109 هر روز 8-9 95/6/20
ردیف استاد آقای موضوع مکان ایام هفته ساعت تاریخ شروع
1 ابوالقاسم زاده مجید بدایة الحکمة(ازابتداء) مدرسه فیضیه، مدرس آیت الله حائری(ره) هر روز یک ساعت به غروب 1394/06/21
2 آذربایجانی مسعود بدایة الحکمة (مرحله11) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هر روز 8-9 1394/07/04
3 اسحاق‌نیا سیدرضا اسفارجلد8(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس امام(ره) هر روز دوساعت به غروب 1394/07/04
4 اسماعیلی مسعود نهایة الحکمة(ازابتداء) مدرسه معصومیه(س)،مدرس 48 هر روز 10-11 1394/07/01
5 امینی نژاد علی بدایة الحکمة مدرسه معصومیه(س) هر روز 11-12 1394/07/04
6 پارسانیا حمید اسفار جلد 4 مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه(س) شنبه تا سه ‌شنبه 7-8 1394/06/28
7 پارسانیا حمید شرح اصول کافی(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه(س) چهارشنبه‌ها 7-8 1394/07/01
8 تحریری محمد باقر شرح نهج البلاغه مجمع عالی حکمت اسلامی سه‌شنبه‌ها یک ساعت به غروب 1394/06/24
9 جبرئیلی محمد صفر شرح تجریدالاعتقاد مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان)مدرس35 هر روز 7-8 1394/07/04
10 جوادی آملی مرتضی اسفار جلد 8 مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه(س) هر روز 9-10 1394/07/11
11 جوادی گیلانی محمد هادی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس 13 هر روز 11-12 1394/07/04
12 خزائلی حسن علی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مسجد حضرت زین العابدین(ع) هر روز 11-12 1394/07/04
13 خزائلی محمد علی نهایة الحکمة (مرحله هشتم) دارالشفاء مدرس یک سه شنبه و چهارشنبه 11-12 1394/08/12
14 حشمت‌پور محمدحسین طبیعیات شفاء (مقاله چهارم)(ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز 7-8 1394/06/25
15 خان بیگی مهدی آموزش فلسفه جلد2(ازابتداء) مدرسه امام کاظم(ع) مدرس 307 هر روز 8-9 1394/06/14
16 حشمت‌پور محمدحسین شوارق جلد 5 مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز 8-9 1394/06/25
17 دعاگو احمد نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه امام کاظم(ع) مدرس 104 هر روز 11-12 1394/06/21
18 ربانی‌گلپایگانی علی خارج علم کلام،مسائل جدیدکلامی (علم دینی)(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه هر روز 10-11 1394/06/21
19 رضاپور محمد شرح اشارات(نمط 7) (ویژه خواهران) مجمع عالی حکمت اسلامی دوشنبه ها 9-10:30 1394/06/30
20 رمضانی حسن الهیات شفاء (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه هر روز 7-8 1394/06/21
21 رمضانی حسن فصوص الحکم(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه‌شنبه یک ساعت به غروب 1394/06/21
22 زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد 6(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره 31 هر روز بعد از نماز مغرب وعشاء 1394/06/21
23 زهادت عبدالمجید شرح تجرید الاعتقاد (بحث امامت) مدرسه آیت الله گلپایگانی، مدرس 1 چهارشنبه‌ها بعد ازنماز مغرب وعشاء 1394/07/08
24 سربخشی محمد نهایة الحکمة (مرحله ششم) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) هر روز 9-10 1394/06/21
25 سلیمانی امیری عسکری برهان شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها 10:30/12 1394/07/09
26 شاکری رضا شرح تجرید الاعتقاد (المقصد الثانی،جوهر وعرض) مدرسه سعادت، مدرس3 هر روز 8-9 1394/07/04
27 شاکری رضا نهایة الحکمة (از ابتداء) مدرسه سعادت، مدرس 6 هر روز 9-10 1394/07/04
28 شهسواری حسین بدایة الحکمة مدرسه امام کاظم(ع) مدرس204 هر روز 9-10 1394/06/21
29 شیروانی علی اشارات (نمط نهم) مدرسه فیضیه، مدرس آیت الله حائری(ره) هر روز 7-8 1394/07/05
30 صمدی صمد نهایة الحکمة (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس 26 هر روز یک ساعت به غروب 1394/07/04
31 ضرابی کاظم شرح چهل حدیث حضرت امام خمینی (حدیث 22) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه‌ها دو ساعت به غروب 1394/06/25
32 ضرابی کاظم علم الیقین في اصول دین(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه‌ها یک ساعت به غروب 1394/06/25
33 عبداللهی محمدعلی مباحث تطبیقی علم اصول وفلسفه تحلیلی بر اساس کفایة الاصول میدان روح الله، دفتر آیت الله تبریزی(ره) مدرس210 یک شنبه و دوشنبه یک ساعت به غروب 1394/07/05
34 عبداللهی محمدعلی فلسفه تحلیلی مدرسه سعادت شنبه‌ها یک ساعت به غروب 1394/07/04
35 فربهی احمد برهان شفاء مدرسه سعادت، مدرس 5 دوشنبه وسه‌شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء 1394/06/23
36 فربهی احمد نهایة الحکمة (ازابتداء) مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی هر روز 7-8 1394/06/21
37 فیاضی غلامرضا اسفار جلد (ادامه سال قبل)1 موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی(ره) شنبه تا سه‌شنبه 9-10 1394/06/29
38 فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی(ره) چهارشنبه ها 9-10 1394/07/01
39 فیروزجایی یارعلی الهیات شفاء مدرسه سعادت، مدرس11 هر روز 7-8 1394/07/04
40 قلی پور محمود بدایة الحکمة مدرسه سعادت، مدرس 1 هر روز 8-9 1394/07/01
41 گرجیان محمدمهدی اسفار جلد 3 مدرسه فیضیه، مدرس 14 هر روز 7-8 1394/06/28
42 گرجیان محمدمهدی صحیفه سجادیه مدرسه فیضیه، مدرس 14 چهارشنبه‌ها 7-8 1394/07/01
43 محمدی  آبادانی محمد بدایة الحکمة مدرسه سعادت، مدرس 11 هر روز 10-11 1394/06/28
44 محمدی  آبادانی محمد منطق کاربردی-کارگاهی مجمع عالی حکمت اسلامی سه شنبه‌ها دو ساعت به غروب 1394/06/24
45 معلمی حسن الشواهد الربوبیه (المشهد الاول)(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 22 پنج‌شنبه‌ها 11-12 1394/06/26
46 معلمی حسن الشواهد الربوبیه (المشهدالثالث)(ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم(ع) مدرس204 پنج‌شنبه‌ها 8:30-9:30 1394/06/26
47 معلمی حسن تمهید القواعد(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس 22 پنج‌شنبه‌ها 10-11 1394/06/26
48 ممدوحی حسن اسفار جلد 9 (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی(خان) هر روز 10-11 1394/06/25
49 منصوری مهدی نهایة الحکمة (ازابتداء) مدرسه سعادت، مدرس 1 هر روز 7-8 1394/06/16
50 نائیجی محمد حسین اسفار جلد 6 اتقلاب(چهارمردان)مسجد امام حسن مجتبی(ع) هر روز 8-9 1394/07/04
51 یزدان پناه سیدیدالله خارج نهایة الحکمة(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه 10-11 1394/07/01
52 یزدان پناه سیدیدالله حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی دوشنبه تا چهارشنبه 11-12 1394/07/01
53 یزدان پناه سیدیدالله نفس شفاء(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها 12- 10:15 1394/07/09
54 یوسفی محمد تقی نهایة الحکمة (ازابتداء) مدرسه دارالشفاء،  مدرس 2 هر روز 7-8 1394/06/21
ردیف استاد آقای موضوع مکان زمان تاریخ شروع ساعت
1 ابوالقاسم‌زاده مجید بدایة الحکمة پ‍ردیسان، مسجد حضرت زینب (س) هر روز یک ساعت به غروب
2 آخوندی حسین بدایة الحکمة مدرسه سعادت، مدرس 11 هر روز 8-9
3 آذربایجانی مسعود بدایة الحکمة به سبک نوین پ‍ردیسان، پ‍ژوهشگاه حوزه ودانشگاه هر روز 8-9
4 اسحاق نیا سید رضا اسفار جلد 8 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس امام(ره) هر روز دوساعت به غروب
5 امینی‌نژاد علی بدایة الحکمة (المرحلة الحادیة عشر) مدرسه معصومیه(س) هر روز 11-12
6 پ‍ارسانیا حمید اسفار جلد 3و4 مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه(س) هر روز 7-8
7 پ‍ارسانیا حمید شرح اصول کافی مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه(س) چهارشنبه‌ها 7-8
8 تحریری محمدباقر شرح چهل حدیث امام خمینی(ره)
(حدیث سی وسه)
مجمع عالی حکمت اسلامی سه شنبه ها یک ساعت به غروب
9 جوادی آملی مرتضی اسفار جلد 7 (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه(س) هر روز 9-10
10 جوادی گیلانی محمدهادی نهایة الحکمة (المرحلة الخامسة) مدرسه فیضیه، مدرس 13 یکشنبه تا چهارشنبه 11-12
11 حشمت پ‍ور محمد حسین طبیعیات شفاء جلد اول(ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز 7-8
12 حشمت پ‍ور محمد حسین شوارق الالهام‌‌ جلد 4 (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز 8-9
13 خزائلی محمد علی نهایة الحکمة (المرحلة الثامنة) دارالشفاء، مدرس 1 هر روز 11-12
14 دعاگو احمد الهیات شفاء(از ابتدا) مدرسه سعادت، مدرس 11 یکشنبه،دوشنبه، سه شنبه یک ساعت به غروب
15 دعاگو احمد نهایة الحکمة (از ابتدا) مدرسه سعادت، مدرس8 هرروز 11-12
16 ربانی گلپ‍ایگانی علی خارج علم کلام؛ مسائل جدید کلامی
(علم دینی)
مدرسه فیضیه،  مدرس امام(ره) شنبه تا سه شنبه 10-11
17 رضانژاد عزالدین کلام تحلیلی مقارن (معاد جسمانی و امامت) بلوار امین، مجتمع امین، بلوک 3، طبقه 3 دوشنبه‌ها 10-12
18 رمضانی حسن الهیات شفاء (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس امام (ره) هر روز 7-8
19 زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد 6 مدرسه فیضیه،  حجره 31 هر روز بعد از نماز مغرب و عشاء
20 زهادت عبدالمجید شرح تجرید الاعتقاد(بحث امامت) مدرسه حضرت آیت‌الله گلپ‍ایگانی(ره)، مدرس 1 چهارشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء
21 سربخشی محمد نهایة الحکمة (از ابتدا) موسسه آموزشی و پ‍ژوهشی امام خمینی(ره)، طبقه 3، کلاس4 هر روز 8-9
22 سروش جمال بدایة الحکمة مسجدحضرت آیت الله جوادی آملی شنبه یکشنبه دوشنبه 8-9
23 سلیمانی امیری عسکری برهان شفاء مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها 12:30/10
24 سلیمانی امیری عسکری منطق شرح اشارات (مبحث حد وتعریف) مدرسه سعادت، مدرس11 هر روز 7-8
25 شیروانی علی شرح الاشارات (النمط السابعه) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت آیت الله حائری(ره) شنبه تا سه شنبه 7-8
26 صمدی صمد نهایة الحکمة (از ابتدا) مدرسه فیضیه، مدرس 26 هر روز یک ساعت به غروب
27 ضرابی کاظم شرح چهل حدیث امام خمینی(ره)
(حدیث هفدهم)
مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه‌ها دو ساعت به غروب
28 ضرابی کاظم علم الیقین فی اصول دین مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه‌ها بعد از نماز مغرب‌وعشاء
29 عبداللهی محمدعلی مباحث تطبیقی علم اصول و  فلسفه تحلیلی بر اساس کفایة الاصول  (جلد اول) میدان روح‌الله، دفتر آیت الله تبریزی(ره)، مدرس210 روزهای زوج یک ساعت به غروب
30 فیاضی غلامرضا اسفار جلد1 (ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پ‍ژوهشی امام خمینی(ره) شنبه تا سه شنبه 9-10
31 فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه آموزشی و پ‍ژوهشی امام خمینی(ره) چهارشنبه ها 9-10
32 گرجیان محمدمهدی اسفار جلد2 (بحث علیت) مدرسه فیضیه، مدرس 14 هر روز 7-8
33 محمدی محمد بدایة الحکمة مدرسه سعادت، مدرس 11 هر روز 10-11
34 معلمی حسن الشواهد الربوبیة(المشهد الاول) مدرسه فیضیه، مدرس 22 پ‍نج شنبه‌ها 11-12
35 معلمی حسن تمهید القواعد مدرسه فیضیه، مدرس22 پ‍نج شنبه‌ها 10-11
36 معلمی حسن الشواهد الربوبیة(المشهد الثالث) مجمع عالی حکمت اسلامی پ‍نج شنبه‌ها 9:30 – 8:30
37 ممدوحی حسن اسفار جلد 9 مدرسه حضرت آیت الله بروجردی(خان) هر روز 10-11
38 نائیجی محمد حسین اسفار جلد3 (ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن (ع) (جدّا) هر روز 8-9
39 یزدان پ‍ناه سید یدالله خارج نهایة الحکمة (ادامه سال قبل) مسجدحضرت آیت الله جوادی آملی هر روز 10-11
40 یزدان پ‍ناه سید یدالله حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) مسجدحضرت آیت الله جوادی آملی دوشنبه تا چهارشنبه 11-12
41 یزدان پ‍ناه سید یدالله نفس شفاء مجمع عالی حکمت اسلامی پنج‌شنبه‌ها 12 – 10:30
42 یوسفی محمد تقی نهایة الحکمة (المرحلة الثامنة) مدرسه دارالشفاء، مدرس 2 هر روز 7-8
ردیف استاد آقای موضوع مکان زمان تاریخ شروع ساعت
1 اسحاق نیا سید رضا اسفار جلد 8 از ابتدا مدرسه فیضیه، مدرس امام(ره) هرروز 1/7/92 دوساعت به غروب
2 امینی نژاد علی بدایه الحکمه مدرسه معصومیه(س) هر روز 30/6/92 12-11
3 پ‍ارسانیا حمید اسفار جلد3 (بحث اتحاد عاقل و معقول) مدرسه فیضیه،مدرس حضرت معصومه(س) هر روز 1/7/92 8-7
4 پ‍ارسانیا حمید شرح اصول کافی مدرسه فیضیه مدرس حضرت معصومه(س) چهارشنبه‌ها 3/7/92 8-7
5 تحریری محمدباقر شرح چهل حدیث امام خمینی(ره) (حدیث بیست و هفتم) مجمع عالی حکمت اسلامی سه شنبه ها 2/7/92 یک ساعت به غروب
6 جوادی آملی مرتضی اسفار جلد7 ادامه سال قبل مدرسه فیضیه،مدرس حضرت معصومه(س) هر روز 27/6/92 10-9
7 جوادی گیلانی محمدهادی نهایه الحکمه از ابتدا مدرسه فیضیه،مدرس حضرت معصومه(س) یکشنبه تا چهارشنبه 1/7/92 12-11
8 حشمت پ‍ور محمد حسین طبیعیات شفاء جلد اول(ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز 24/6/92 8-7
9 حشمت پ‍ور محمد حسین شوارق الالهام جلد 4 از ابتدا مدرسه حضرت آیت الله بروجردی (خان) هر روز 24/6/92 9-8
10 خزائلی محمد علی نهایه الحکمه از ابتدا دارالشفاء – مدرس 1 هر روز 25/6/92 12-11
11 دعاگو احمد شرح الاشارات (النمط الرابع) مسجدحضرت آیت الله جوادی آملی شنبه،دوشنبه، چهارشنبه 1/7/92 12-11
12 ربانی گلپ‍ایگانی علی کلام جدید (علم ودین) مدرسه فیضیه – مدرس امام(ره) شنبه تا سه شنبه 30/6/92 11-10
13 رمضانی حسن الهیات شفا مسجدحضرت آیت الله جوادی آملی، مدرس 5 هر روز 24/6/92 8-7
14 زمانی قمشه‌ای علی اسفار جلد3(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه حجره 24 هر روز 27/6/92 بعد از نماز مغرب و عشاء
15 زهادت عبدالحمید شرح تجرید الاعتقاد(بحث امامت) مدرسه حضرت آیت‌الله گلپ‍ایگانی(ره)، مدرس 1 چهارشنبه ها 3/7/92 بعد از نماز مغرب و عشاء
16 سربخشی محمد معرفت‌‌شناسی از منظر حکمت متعالیه مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی شنبه،یکشنبه، دوشنبه 30/6/92 8-7
17 سربخشی محمد نهایه الحکمه(بحث مقولات، مرحله ششم) مسجدحضرت آیت الله جوادی آملی هر روز 30/6/92 9-8
18 سلیمانی امیری عسکری منطق شرح الاشارات مدرسه سعادت مدرس 2 هر روز 30/6/92 9-8
19 شیروانی علی شرح الاشارات (النمط السادس) مدرسه فیضیه – مدرس حضرت آیت الله حائری(ره) شنبه تا سه شنبه 1/7/92 8-7
20 ضرابی کاظم شرح چهل حدیث امام خمینی(ره) (حدیث هشتم) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها 27/6/92 یک ساعت به غروب
21 ضرابی کاظم شرح تجرید الاعتقاد (الهیات الاخص) مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه و دوشنبه 25/6/92 یک ساعت به غروب
22 فیاضی غلامرضا اسفار جلد1 (ادامه سال قبل) موسسه امام خمینی(ره) شنبه تا سه شنبه 30/6/92 10-9
23 فیاضی غلامرضا مبانی حکمت متعالیه(ادامه سال قبل) موسسه امام خمینی(ره) چهارشنبه ها 3/7/92 10-9
24 گرجیان محمدمهدی اسفار جلد 2 از ابتدا مدرسه فیضیه مدرس 14 هر روز 1/7/92 8-7
25 محمدی آبادانی بدایه الحکمه مسجد‌حضرت آیت الله جوادی آملی هر روز 6/7/92 12-11
26 مصطفوی سید حسن الهیات نهج‌البلاغه مدرسه فیضیه – مدرس امام(ره) چهارشنبه‌ها 3/7/92 11-10
27 مصطفوی سید حسن توحید صدوق دارالشفاء مدرس ا چهارشنبه ها 3/7/92 یک ساعت ونیم به مغرب
28 معلمی حسن شواهد الربوبیه(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه مدرس 22 پنج شنبه ها 4/7/92 12-10
29 ممدوحی حسن اسفار جلد 8 مدرسه حضرت آیت الله بروجردی(خان) هر روز 15/6/92 11-10
30 نائیجی محمد حسین اسفار جلد2 (ادامه سال قبل) مسجد امام حسن (ع) (جدا) هر روز 24/6/92 9-8
31 یزدان پ‍ناه سید یدالله خارج نهایه الحکمه مسجد مدرسه معصومیه(س) هر روز 30/6/92 11-10
32 یزدان پ‍ناه سید یدالله حکمت متعالیه مسجد مدرسه معصومیه(س) دوشنبه تا چهارشنبه 30/6/92 12-11
33 یوسفی محمد تقی نهایه الحکمه ازابتدا دارالشفاء- مدرس 2 هر روز 24/6/92 8-7
ردیف موضوع استاد آقای زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات
روز ساعت
1

اسفار جلد 7 (ادامه سال قبل)

اسحاق نیا هر روز

دو ساعت به غروب

فیضیه ـ مدرس امام(ره)

1391/7/2
2

اسفار جلد 3 (مرحله دهم، فصل هشتم)

پارسانیا هر روز 7-8

فیضیه ـ مدرس حضرت معصومه(س)

1391/7/1
3

شرح چهل حدیث حضرت امام(ره)
(حدیث بیست و یکم)

تحریری سه‌شنبه

یک ساعت به غروب

مجمع عالی حکمت اسلامی

1391/7/4
4

طبیعیات شفاء، سماع طبیعی، مقاله دوم، بحث حرکت، زمان و مکان

حشمت پور هر روز 7-8

مدرسه آیت الله العظمی بروجردی (خان)

1391/6/29

5

شوارق الالهام، ج 3
(فصل چهارم جواهر مجرده)

حشمت پور هر روز 8-9

مدرسه آیت الله العظمی بروجردی (خان)

 1391/6/29

6

نهایه الحکمه (از ابتدا)

خزائلی هر روز

دو ساعت به غروب

مدرسه آیت‌الله العظمی ‌بروجردی(خان)، مدرس 16

1391/7/1
7

کلام جدید (علم و دین)

ربانی گلپایگانی

هر روز 10-11

فیضیه ، مدرس امام(ره)

1391/7/1

8

اسفار جلد 3 (مرحله الثامنه)

زمانی قمشه‌ای

هر روز

بعد از نماز مغرب‌وعشا

فیضیه، حجره 24

1391/6/25

9

نهایه الحکمه (از ابتدا)

سربخشی هر روز 8-9

مسجد آیت‌الله العظمی جوادی

1391/7/1

10

منطق (الجوهر النضید)
(از ابتدا قیاس های استثنائی)

سلیمانی امیری

دوشنبه و چهارشنبه

18-20

مجمع عالی حکمت اسلامی

1391/7/3

11

شرح چهل حدیث حضرت امام(ره)

ضرابی

چهارشنبه‌ها

16-17:3

مجمع عالی حکمت اسلامی

1391/7/5

12

شرح تجرید الاعتقاد

ضرابی

شنبه و دوشنبه

16-17

مجمع عالی حکمت اسلامی

1391/7/1

13

بدایه الحکمه (از ابتدا)

عبداللهی مهدی

هر روز 7-8

مدرسه سعادت، مدرس2

1391/7/25

14

اسفار جلد 1 (مرحله دوم ـ فصل هفتم)

فیاضی

شنبه تا سه‌شنبه

9-10

مؤسسه امام خمینی(ره)

1391/7/1

15

اسفار جلد 1  (ادامه سال قبل)

گرجیان هر روز 7-8

فیضیه، حجره 14

1391/6/25

16

بدایه الحکمه (از ابتدا)

محمدی آبادانی

هر روز 11-12

مسجد آیت‌الله العظمی جوادی

1391/6/27

17

اسفار جلد 6 (ادامه سال قبل)

 جوادی‌آملی مرتضی

هر روز 9-10

فیضیه ـ مدرس حضرت معصومه(س)

1391/7/1

18

شواهد الربوبیه

معلمی پنج‌شنبه‌ها 10-12

فیضیه، حجره 22

1391/7/6

19

اسفار جلد 6 ( فصل دوازدهم)

ممدوحی هر روز 9-10

مدرسه آیت‌الله العظمی ‌بروجردی(خان)

1391/6/29

20

اسفار جلد 2

نائیجی هر روز 8-9

مسجد امام حسن(ع) (جدّا) خیابان چهارمردان

1391/7/1

21

حکمت متعالیه

یزدان‌پناه

دوشنبه،سه‌شنبه و چهارشنبه

11-12

مدرسه ولی عصر(عج)

 1391/7/3

22

نهایه الحکمه (المرحله السابع)

یوسفی

یکشنبه تا چهارشنبه

7-8

دارالشفاء، مدرس 2

1391/7/2

23 شرح تجرید (بحث امامت) زهادت چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء مدرسه آیت‌الله العظمی گلپایگانی – مدرس 1 1391/7/5
24 شرح اشارات نمط 4 شیروانی یکشنبه 7-8 مسجد آیت الله العظمی جوادی – زیرزمین مدرس 1 1391/7/2
25 الهیات شفاء رضاپور یکشنبه و دوشنبه 11-12 مسجد آیت الله العظمی جوادی 1391/7/2
26 شواهد الربوبیه رضاپور سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه 11-12 مسجد آیت الله العظمی جوادی 1391/7/4
27 فصوص الحکم رمضانی یکشنبه تا چهارشنبه یک ساعت به مغرب مجمع عالی حکمت اسلامی 1391/7/2
28 منطق کاربردی محمدی آبادانی هر روز مجمع عالی حکمت اسلامی
ردیف موضوع استاد آقای زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات
روز ساعت
1 منطق (جوهر النضید) سلیمانی امیری دوشنبه و چهارشنبه 18-20 مجمع عالی حکمت اسلامی
2 شرح چهل حدیث حضرت امام (ره) تحریری سه شنبه یک ساعت به غروب مجمع عالی حکمت اسلامی
3 تمهید القواعد رمضانی دوشنبه تا چهارشنبه یک ساعت به غروب مجمع عالی حکمت اسلامی
4 شرح چهل حدیث حضرت امام (ره) ضرابی چهارشنبه 17-18:30 مجمع عالی حکمت اسلامی
5 شرح تجرید الاعتقاد ضرابی شنبه و دوشنبه 17-18 مجمع عالی حکمت اسلامی
6 آشنایی با مبانی حکمت متعالیه عبودیت دوشنبه 16:30 مجمع عالی حکمت اسلامی
7 اسفار جلد 8 معلمی پنج شنبه ها 10-12 دانشگاه باقرالعلوم(ع) ویژه خواهران
8 اسفار جلد 7 (از ابتدا) اسحاق نیا هر روز دو ساعت به غروب مدرسه فیضیه مدرس امام(ره)
9 اسفار جلد 3 (بحث عقل، عاقل، معقول) پارسانیا هر روز 7-8 مدرسه فیضیه حجره 11
10 اسفار جلد 6 (المواقف الرابع) جوادی هر روز 9-10 فیضیه مدرس معصومیه (س)
11 شوارق الالهام جلد 3 (المسأله الثانی) حشمت پور هر روز 7-8 مدرسه آیت الله بروجردی (خان)
12 اشارات جلد 3 (نمط ششم) حشمت پور هر روز 8-9 مدرسه آیت الله بروجردی (خان)
13 کلام جدید (بحث عقل و دین) گلپایگانی هر روز 10-11 مدرسه فیضیه مدرس امام
14 اسفار جلد 3 (از ابتدا) زمانی قمشه ای هر روز بعد از نماز عشاء مدرسه فیضیه حجره 24
15 بدایه الحکمه سربخشی هر روز 8-9 مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)
16 نهایه الحکمه (الرمحله السابعه) شیروانی هر روز 7-8 دارالشفاء مدرس 2
17 اسفار جلد 1 (مرحله الثالث) فیاضی شنبه تا سه شنبه 9-10 مدرسه امام خمینی
18 اسفار جلد 1 (از ابتدا) گرجیان هر روز 7-8 فیضیه حجره 14
19 شواهد الربوبیه گرجیان سه شنبه ها 8-10 دانشگاه باقر العلوم خواهران
20 اسفار جلد 6 (از ابتدا) ممدوحی هر روز 10-11 مدرسه آیت الله بروجردی (خان)
21 اسفار جلد 1 (منهج الثانی) نائیجی هر روز 8-9 مسجد امام حسن(ع) (جدا)
22 حکمت متعالیه یزدان پناه سه شنبه و چهارشنبه 11-12 مدرسه ولی عصر(عج)
23 نهایه الحکمه (از ابتدا) یوسفی یکشنبه تا چهارشنبه 7-8 مدرسه سعادت
24 هیئت رمضانی سه شنبه و چهارشنبه یک ساعت به غروب مجمع عالی حکمت اسلامی
25 فصوص الحکم رمضانی یکشنبه و دوشنبه یک ساعت به غروب مجمع عالی حکمت اسلامی
ردیف موضوع استاد آقای زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات
روز ساعت
1 اسفار جلد 7 (از ابتدا) اسحاق نیا هر روز دو ساعت به غروب مدرسه فیضیه مدرس امام(ره)
2 اسفار جلد 3 (بحث عقل، عاقل، معقول) پارسانیا هر روز 7-8 مدرسه فیضیه حجره 11
3 شرح چهل حدیث حضرت امام(ره) تحریری سه شنبه ها یک ساعت به غروب مجمع عالی حکمت اسلامی
4 اسفار جلد 6 (الموقف الرابع) جوادی آملی هر روز 9-10 مدرسه فیضیه مدرس معصومیه(س)
5 شوارق الالهام جلد 3 (المساله الثانی) حشمت پور هر روز 7-8 مدرسه آیت الله العظمی بروجردی(خان)
6 اشارات جلد 3 (نمط ششم) حشمت پور هر روز 8-9 مدرسه آیت الله العظمی بروجردی(خان)
7 کلام جدید ـ بحث عقل و دین ـ ادامه سال قبل ربانی گلپایگانی شنبه تا سه‌شنبه 10-11 مدرسه فیضیه مدرس امام(ره)
8 تمهید القواعد (فصل چهلم) رمضانی دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه یک ساعت به غرب مجمع عالی حکمت اسلامی
9 اسفار جلد 3 (از ابتدا) زمانی قمشه‌ای هر روز بعداز نماز مغرب‌وعشا مدرسه فیضیه، حجره 24
10 بدایه الحکمه سربخشی هر روز 8-9 مسجد حضرت آیت الله جوادی‌آملی
11 منطق (الجوهر النضید )از ابتدا سلیمانی امیری دوشنبه و چهارشنبه 18-20 مجمع عالی حکمت اسلامی
12 نهایه الحکمه (المرحله السابع وحدت) شیروانی هر روز 7-8 دارالشفا مدرس 2
13 آشنایی با مبانی حکمت متعالیه عبودیت دوشنبه ها 16:30 مجمع عالی حکمت اسلامی
14 اسفار جلد 1 (مرحله الثالث) فیاضی شنبه تا سه‌شنبه 9-10 موسسه امام خمینی(ره)
15 اسفار جلد 1 (از ابتدا) گرجیان هر روز 7-8 مدرسه فیضیه حجره 14
16 شواهد الربوبیه (ادامه مشهد الاول) گرجی سه‌شنبه‌ها 8-10 دانشگاه باقرالعلوم(ع) ویژه خواهران
17 اسفار جلد 8 معلمی پنج‌شنبه‌ها 10-12 دانشگاه باقرالعلوم(ع) ویژه خواهران
18 اسفار جلد6 (از ابتدا) ممدوحی هر روز 10-11 مدرسه آیت الله العظمی بروجردی (خان)
19 اسفار جلد 1 (منهج الثانی) نائیجی هر روز 8-9 مسجد امام حسن(ع) ـ (جدّا) خیابان چهارمردان
20 حکمت متعالیه یزدان پناه سه‌شنبه و چهارشنبه 11-12 مدرسه ولی عصر(عج)
21 نهایه الحکمه (از ابتدا) یوسفی یکشنبه تا چهارشنبه 7-8 مدرسه سعادت
ردیف موضوع استاد آقای زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات
روز ساعت
1 اسفار ج 1 فیاضی شنبه تا سه‌شنبه 9-10 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
2 اسفار ج 3 پارسانیا هر روز 7-8 مدرسه فيضيه، مدرس 10
3 اسفار ج 6 مرتضی جوادی هر روز 9-10 مدرسه فيضيه، مدرس معصوميه (س)
4 شوارق الالهام ج 2 حشمت پور هر روز 7-8 مدرسه حضرت آيت الله العظمي بروجردي(خان)
5 اشارت – نمط سوّم حشمت پور هر روز 8-9 مدرسه حضرت آيت الله العظمي بروجردي(خان)
6 حكمت متعاليه یزدان پناه سه‌شنبه و چهار‌شنبه 11-12 مدرسه حضرت ولي‌عصر«عج»
7 شرح چهل‌حديث حضرت امام خميني (ره) تحریری سه شنبه ها يك ساعت به غروب مجمع عالی حکمت اسلامی
8 تمهيد القواعد رمضانی سه‌شنبه و چهارشنبه‌ها يك ساعت به غروب مجمع عالي حكمت اسلامي
9 اشارات- نمط پنجم شیروانی چهارشنبه‌ها 16-18 مجمع عالي حكمت اسلامي
10 بدايه الحكمه یوسفی شنبه ها 15-17 مجمع عالي حكمت اسلامي
ردیف موضوع استاد آقای زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات
روز ساعت
1 برهان شفا پارسانیا هر روز 7-8 مدرسه فيضيه، مدرس 10
2 شواهد الربوبيّه مرتضی جوادی هر روز 9-10 مدرسه فيضيه، مدرس معصوميه(س)
3 شوارق الالهام حشمت پور هر روز 7-8 مدرسه حضرت آيت الله العظمي بروجردي(خان)
4 اشارات- نمط دوّم حشمت پور هر روز 8-9 مدرسه حضرت آيت الله العظمي بروجردي(خان)
5 اسفار فیاضی شنبه الي سه‌شنبه 9-10 مؤسسه آموزشي و پژوهشي  امام‌خميني( ره)
6 حكمت متعاليه یزدان پناه چهارشنبه و پنج‌شنبه 10-12 مدرسه حضرت ولي‌عصر«عج»
7 اشارت- نمط پنجم شیروانی پنج شنبه ها 10-12 مدرسه فيضيه، مدرس 10
8 منطق صدرايي سلیمانی امیری پنج شنبه ها 10-12 مجمع عالي حكمت اسلامي
9 بدايه الحكمه یوسفی پنج شنبه ها 15-18 مجمع عالي حكمت اسلامي ویژه خواهران