بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه، هیأت مؤسس جمعی از اساتید و محققان در زمینه علوم عقلی می باشند که توسط هیئت عالی نظارت تعیین یا تأیید می‌گردند. در همین راستا ناظران محترم عالی حضرات آقایان ذیل الذکر را بعنوان هیأت مؤسس مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب نمودند:
h2
h4
h6
h8
h10
h1
h3
h5
h7
h9
heat-moases