اختتامیه همایش ملی حکیم طهران – مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) – قم