جلسه 63 کارگروه حکمت عملی برگزار می شود.

جلسه 63 کارگروه حکمت عملی

جلسه 63 کارگروه حکمت عملی برگزار می شود.

جلسه 63 کارگروه حکمت عملی

با موضوع” جستاری در غایت حکمت مدنی فارابی”

با ارائه حجت الاسلام محمدجواد دلپذیر

یکشنبه 15 بهمن ساعت 18:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی

به صورت (حضوری و مجازی)

لینک ورود به جلسه
https://b2n.ir/hekmat.amali