ارکان کنگره

شورای سیاست گذاری :

متشکل از جمعی از شخصیت های حقیقی و حقوقی که از سوی هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی انتخاب می شوند. اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی به عنوان اعضای حقوقی در شورای سیاستگذاری کنگره عضویت دارند.

اعضای شورای سیاستگذاری:

– اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی؛

– مدیر حوزه های علمیه یا نماینده تام الاختیار وی؛

        حجت االسالم والمسلمین مقیمی حاجی معاون محترم پژوهش حوزه های علمیه به عنوان نماینده؛

– دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی یا نماینده تام الاختیار وی؛

        حجت االسالم والمسلمین پارسانیا عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نماینده؛

– وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا یکی از معاونان تام الاختیار وزیر؛

        دکتر محسن جوادی معاون محترم فرهنگی به عنوان نماینده؛

– وزیر علوم تحقیقات و فناوری یا یکی از معاونان تام الاختیار وزیر؛

        دکتر غلام رضا غفاری معاون محترم فرهنگی و اجتماعی به عنوان نماینده؛

– 1 نفر از اعضای هیئت مؤسس به انتخاب هیئت مدیره.

        حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای از اعضای هیئت موسس؛

 بخشی از وظایف شورای سیاستگذاری:

– تعیین اهداف، برنامهها و سیاستهای اصلی کنگره ؛

– پیشنهاد رییس کنگره به هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی جهت تصویب و نصب؛

– پیگیری و نظارت بر حسن اجرای فعالیت و برنامه های کنگره براساس اهداف و سیاستهای تبیین شده؛

– بررسی پیشنهادهای شورای برنامه ریزی در خصوص زمان و مکان برگزاری؛

– تعیین سخنرانان اصلی کنگره ؛

– تعیین میهمانان ویژه؛ داخلی و بین المللی کنگره ؛

– تعیین منابع مالی و امکانات مورد نیاز کنگره.

رئیس کنگره :

رئیس کنگره که مسئولیت اصلی کنگره را بر عهده دارد، به پیشنهاد شورای سیاست گذاری و تصویب هیئت مدیره  و یا از سوی هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی تعیین و منصوب می شود .

بر این اساس با تایید و تصویب هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی و تایید شورای سیاست گذاری کنگره آیت الله غلامرضا فیاضی به عنوان رئیس کنگره بین المللی علامه طباطبایی انتخاب و تعیین شدند .

بخشی از وظایف رییس کنگره:

– اداره جلسات شورای سیاستگذاری و شورای برنامه ریزی؛

– هماهنگی بخشهای مختلف کنگره ؛

– امضاء کلیه اسناد و نامه ها؛

– پیگیری برنامه های کنگره و مصوبات شورای سیاستگذاری و شورای برنامه ریزی؛

– تریین و صدور احکام مسئولین کمیته ها؛

– صدور احکام اعضای کمیته علمی و کارگروههای مرتبط علمی؛

– نمایندگی کنگره در محافل علمی، فرهنگی و اجرایی؛

تبصره:

بمنظور سهولت در اجرا و پیگیری برنامه ها، رییس کنگره میتواند بخش یا تمامی وظایف خود را با رعایت حق نظارت به دیگری واگذار کند

دبیر علمی :

دبیر علمی که مسئولیت کمیته علمی و بخش علمی کنگره را بر عهده خواهد داشت به پیشنهاد رئیس کنگره و یا به صورت مستقیم از سوی هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب و منصوب می شود.

با تایید و تصویب هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی حجت الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا به عنوان دبیر علمی کنگره بین المللی علامه طباطبایی انتخاب , تعیین و منصوب میشود .

بخشی از وظایف دبیر علمی :

اداره جلسات کمیته علمی

هماهنگ کننده کمیته علمی با سایر کمیته ها و ارکان کنگره

پیگیری مصوبات کمیته های علمی

هماهنگ کننده کارگروه های علمی و پیگیری فعالیت و برنامه های علمی آن ها

همکاری و هماهنگی با مراکز علمی همکار

دبیر اجرایی :

دبیر اجرایی که مسئولیت کلیه امور اجرایی کنگره را بر عهده خواهد داشت به پیشنهاد شورای سیاستگذاری و یا به صورت مستقیم از سوی هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی تعیین و منصوب میشود .

با تایید و تصویب هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی جناب آقای محمد باقر خراسانی به عنوان دبیر اجرایی کنگره بین المللی علامه طباطبایی انتخاب , تعیین و منصوب میشود .

بخشی از وظایف دبیر اجرایی :

اداره جلسات کمیته اجرایی

هماهنگ کننده کمیته اجرایی با سایر کمیته ها و ارکان کنگره

پیگیری اجرای مصوبات شورای سیاست گذار و شورای برنامه ریزی کنگره

شناسایی مراکز همکار و برگزاری جلسات در خصوص تعیین نوع و میزان همکاری

راه اندازی سایت و پایگاه اطلاع رسانی کنگره

پیگیری برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری و شورای برنامه ریی با همکاری رئیس کنگره

برنامه ریزی جهت اجرایی شدن برنامه های اصلی و فرعی کنگره

همکاری و هماهنگی با مراکز علمی , فرهنگی و اجرایی همکار

شورای برنامه ریزی :

شورای برنامه ریزی مرکب از رئیس , دبیر علمی ,دبیر اجرایی , مسئولین کارگروه های علمی و نمایندگان مراکز همکار که بر حسب صلاح دید رئییس و دبیر اجرایی انتخاب می شوند .

بخشی از وظایف شورای برنامه ریزی :

تعیین مراکز برگزار کننده پیش نشست های تخصصی

پیشنهاد زمان و مکان برگزاری کنگره اصلی به شورای سیاست گذاری

برنامه ریزی جهت برگزاری کنگره اصلی پس از تصویب شورای سیاست گذاری

پیشنهاد برنامه های علمی و اجرایی به کیته های تخصصی

همکاری با مدیر اجرایی و کمیته های اجرایی جهت اجرایی شدن مصوبات و برنامه های اصلی و فرعی کنگره

کمیته علمی :

کمیته علمی متشکل از جمعی از اساتید و نخبگان علوم عقلی است که با عنوان شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولیت امور علمی کنگره را بر اساس وظایف مشخص بر عده خواهند داشت .

شخصیت های حقیقی و حقوقی از سوی شورای سیاست گذاری و یا هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی تعیین میشوند .مراکز علمی همکار حسب درخواست دبیرخانه کنگره می توانند افرادی را به عنوان اعضای حقوقی به کمیته علمی معرفی نمایند .

تبصره 1:

با توجه به اینکه مراکز مختلف حوزوی و دانشگاهی در این کنگره مشارکت و همکاری خواهند داشت و کنرگه نیز به ابعاد و جهات مختلف علمی حضرت علامه خواهد پرداخت شایسته است متناسب با هر محور و بعد علمی , کمیته علمی مستقل و با کارگروه علمی تخصصی همچون کارگروه علمی تفسیر , کارگروه علمی حکمت و فلسفه ,کاگروه علمی اصول و … در ذیل کمیته علمی تشکیل که اعضای آن بر اساس تخصص تعریف شده از سوی شورای سیاست گذاری و یا هئیت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی مشخص و احکام آنها از سوی  رئیس و یا دبیر علمی کنگره صادر می شود.

تبصره 2:

به منظور بهره مندی از نقطه نظرات علمی اساتید و اساطین علمی و حکمت اسلامی که یا به صورت مستقیم از محضر علامه طباطبایی بهره مند شدند و یا با یک واسطه از فیوضات  علمی و اخلاقی حضرت علامه بهره مند گردیدند , گروه یا کمیته ای با عنوان اعضای افتخاری علمی ذر دیل کمیته علمی همایش تشکیل تا شایط و زمینه لازم جهت هم اندیشی و بهره مندی از راهنمایی و نقطه نظرات همه شاگردان و علاقمندان حضرت علامه طباطبایی فراهم شود .

 

اعضای افتخاری علمی

حضرت آیت‌الله امامی کاشانی

آیت‌الله علی اکبر رشاد

آیت‌الله محقق داماد

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر غلامعلی حداد عادل

دکتر حسین غفاری

اعضای کمیته علمی کنگره

اعضای حقوقی:

مدیران گروه‌های علمی مجمع عالی حکمت اسلامی

آیت الله غلامرضا فیاضی مدیر گروه علمی فلسفه

حجت الاسلام والمسلمین مسعود آذربایجانی مدیر گروه علمی فلسفه علوم انسانی

حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا مدیر گروه علمی فلسفه حقوق و فلسفه غرب

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفری هرندی مدیر گروه علمی فلسفه دین

حجت الاسلام والمسلمین عزالدین رضانژاد مدیر گروه علمی کلام

حجت الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی مدیر گروه علمی فلسفه سیاسی

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح مدیر گروه علمی فلسفه اخلاق

حجت الاسلام والمسلمین حسن معلمی مدیر گروه علمی معرفت شناسی

حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی مدیر گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات

حجت الاسلام والمسلمین سید یدالله یزدان پناه مدیر گروه علمی عرفان

4 نفر از اعضای هیئت مدیره

آیت‌الله سید محمد غروی

حجت الاسلام والمسلمین حسن رمضانی

حجت الاسلام و‌المسلمین یارعلی کرد فیروزجایی

حجت الاسلام والمسلمین محمد‌ تقی یوسفی

معاون پژوهش مجمع عالی حکمت اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین علی عباسی

اعضای حقیقی آقایان: (به ترتیب حروف الفبا)

حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا اکبریان استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس (گروه فلسفه)

حجت الاسلام والمسلمین علی امینی‌نژاد استاد فلسفه حوزه و دانشگاه

حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر تحریری تولیت مدرسه علمیه مروی تهران

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی رییس بنیاد علوم وحیانی اسراء

حجت الاسلام والمسلمین علی خراسانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر عسکر دیرباز رییس دانشگاه قم

حجت الاسلام والمسلمین جعفر شانظری عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد‌حسین شریفی عضو هیئت مدیره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی شیروانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد عباس‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسن غفاری دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالفضل کیاشمشکی عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی مصباح عضو هیئت مدیره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی رییس دفتر تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رضا یزدانی‌مقدم دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر قاسم  پورحسن عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محسن جوادی عضو هیئت علمی دانشگاه قم

دکتر عباس جوارشکیان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

دکتر حسن حمیدزاده معاون سابق پژوهشی و اداری مالی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران

دکتر غلامرضا زکیانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمد فتحعلی‌خانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر محمد فنایی اشکوری عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دکتر حسین کلباسی‌ اشتری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حسین هوشنگی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی مؤسسه امام صادق

بخشی از وظایف کمیته علمی:

تعیین محورهای فراخوان مقالات

تعیین شاخصه های ارزیابی مقالات و تنظیم فرم های مرتبط

ارزیابی مقالات اعم از چکیده و متن مقالات

شناسایی نویسندگان و سفارش تدوین مقالات (مقالات سفارشی)

تعیین محورهای گفتگوی شفاهی با اساتید و شاگران علامه

تعیین نوع همکاری علمی با مرتکز علمی همکار

تعیین مضوعات و کرشناان پیش نشست های علمی

آماده سازی محتوای علمی کنگره(برنامه اصلی و برنامه های جانبی)

تعیین وانتخاب نویسندگان و مقالات منتخب , کارشناسان و موضوعات پنل های تخصصی کنگره

کمیته اجرایی :

کمیه اجرایی مسئولیت برنامه ریزی و اجرای برنامه های اصلی و جانبی کنگره را بر عهده دارد که با تشکیل (کمیته) و یا واحدهای زیر و با برنامه ریزی لازم و همکاری مناسب و تعریف شده با مراکز همکار ,  امور مربوط به کنگره را پیگیری خواهند کرد .

واحد فرهنگی و مراسم

دبیرخانه

روابط عمومی , تبلیغات و اطلاع رسانی و امور بین المللی

واحد تشریفات

واحد حراست

واحد پشتیبانی و مالی

واحد انفورماتیک و فضای مجازی

واحد رسانه

واحد هماهنگی و مراکز همکار

بخشی از وظایف کمیته اجرایی :

چاپ فراخوان مقالات پس از تاکید کمیته علمی , توزیع و ارسال برای تمامی مراکز و شخصیت های علمی داخلی و خارجی

راه اندازی سایت و پایگاه اطلاع رسانی کنگره

چاپ و نشر محتوای علمی کنگره که از سوی کمیته علمی آماده و تایید شده باشد

چاپ متون آماده و مورد تایید کمیته احیاء و تصحیح آثار

برنامه ریزی جهت برگزاری برنامه اصلی و نشست های تخصصی کنگره

ثبت , ضبط و تصویر برداری کلیه اقدامات و برنامه های مرتبط با کنگره

طراحی لوگو و سربرگ مخصوص کنگره

ثبت و انجام مکاتبات

طراحی فرم و آیین نامه های موردنیاز

تدوین برنامه و بودجه مورد نیاز کنگره

طراحی تندیس و یردیس ویژه کنگره

طراحی لوح تقدیر و اسناد اداری و اجرایی مرتبط

شناسایی ظرفیت های مراکز همکار و برنامه ریزی جهت استفاده

هماهنگی با رسانه ها در راستای برگزاری گفتگوهای علمی , تولید مستندهای مرتبط و اطلاع رسانی

هماهنگی با سایر کمیته ها و ارکان کنگره

پیگیری امور اداری و مالی

کمیته احیاء و تصحیح آثار :

کمیته احیاء و تصحیح آثار با حضور جمعی از کارشناسان نسخه شناسی , تصحیح , مقابله و نظارت , تشکیل شده که با شناسایی کلیه  آثار علمی علامه و طبقه بندی آن , نسبت به بازخوانی و تصحیح آثاری که تاکنون منتشر شده است اقدام لازم و مقتضی صورت میگیرد , همچنین نسبت به انتشار آثاری که تاکنون نشر نیافته است برنامه ریزی لازم را خواهند داشت.در نشر و بازخوانی آثار ضمن مشاوره با متخصصین امر , رعایت  تمامی دستورالعمل های مربوط به تصحیح , نمایه سازی,مستند سازی و … الزامی است .کلیه آثاری که از سوی کمیته احیاء و تصحیح آثار کنگره تایید می شود تحت عنوان نسخه مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر خواهد شد.

لازم  بدکر است در تصحیح و نشر آثار ضمن رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان امتیاز آثار با مراکز و افرادی که در زمینه آثار علامه طباطبایی فعالیت داشته اند همکاری و تعامل لازم صورت می گیرد.

بخشی از وظایف کمیته احیاء و تصحیح آثار :

شناسایی تمامی آثار و نسخ مرتبط به  علامه اعم  از منتظر شده و یا منتشر نشده

تهیه آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به احیاء و تصحیح

شناسایی مصححین و کارشناسان احیاء و تصحیح

تصحیح , مستند سازی و نمایه سازی آثار منتشر شده

احیاء تصحیح و نشر آثار منتشر نشده

تهیه نسخ دیجیتالی مجموعه آثار  و مصنفات

چاپ مجموعه آثار و مصنفات تحت عنوان نسخه مجمع عالی حکمت اسلامی

کمیته بین الملل :

با توجه به بعد بین المللی کنگره , کمیته بین الملل کنگره با همکاری مراکز علمی و فرهنگی همکار که در عرصه بین الملل فعالیت دارند , و همچینین با همراهی افرادی که به عرصه بین الملل آشنایی و یا فعالیت دارند تشکیل که مسئول و اعضای آن از سوی هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی انتخاب می شوند.

بخشی از وظایف کمیته بین الملل :

شناسایی افراد و مراکزی که در عرصه بین الملل در خصوص علامه طباطبایی فعالیت دارند و یا با شخصیت و آثار علامه آشنایی دارند .

شناسایی نویسندگان و اساتید عرصه بین الملل که آشنا به مبانی اندیشه ای علامه طباطبایی می باشند و دعوت جهت تدوین مقاله و مشارکت علمی در برنامه ها

طراحی و برنامه ریزی جهت برگزاری چندین پیش نشست و یا پنل تخصصی در کشورهای مختلف با استفاده از ظرفیت مراکز همکار و یا سایر افراد  و مراکز علمی خارج از کشور

برنامه ریزی جهت ترجمه و شنر آثار علامه متناسب با نیازهای فکری ,فرهنگی و اعتقادی در عرصه بین الملل

برنامه ریزی جهت اطلاع رسانی از فراخوان مقالات ,برنامه ها و سایر موارد به افراد و مراکز علمی و فرهنگی خارج از کشور