کتاب “فلسفه ملاصدرا در کتاب الشواهد الربوبیة” در سه جلد منتشر شد.

کتاب شریف «الشواهد الربوبیة» از میان کتب ملاصدرا جهت فهم حکمت متعالیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بعد از اسفار نوشته شده است، تطویل اسفار را ندارد و نسبتاً جامع افکار ملاصدراست. این کتاب نیازمند شرح، تبیین و تعلیقه جهت رفع إغلاق است و نقد و بررسی مطالب آن در ادامه فهم دقیق، موجب رشد و شکوفایی آن خواهد بود. کتاب «فلسفه ملاصدرا در کتاب الشواهد الربوبیة» که حاوی نکات مذکور است توسط انتشارات حکمت اسلامی در سه جلد منتشر گردید.