گروه فلسفه جنسیت

این گروه در تاریخ 1401.8.29 تشکیل شد. که در حال حاضر 12 عضو فعال دارد. مدیر گروه جناب حجت الاسلام دکتر حسین بستان و دبیر پژوهشی گروه سرکار خانم دکتر زهرا شریف می باشند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه جنسیت + خلاصه بحث

اعضاي گروه علمی علوم شناختی و هوش مصنوعی :

ردیف حضرات
1 سرکار خانم دکتر خزاعی
2 دکتر زهرا داورپناه
3 دکتر زهرا روح اللهی امیری
4 سرکار خانم دکتر مستقیمی
5 دکتر سمیه حاجی اسماعیلی
6 دکتر زهرا شریف
7 دکتر ضرابیها
8 سرکارخانم دکتر زارع
9 دکتر اقدس یزدی
10 دکتر حسین بستان
11 سمیه عرب خراسانی
12 دکتر نرجس رودگر
13
14
15
16