نود و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار می شود

نود و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع روش و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی چهارچوبی برای تحلیل و ارزیابی نظریه های علم دینی و علوم انسانی(جلسه دوم)“ با ارائه “آقای دکتر محمد فتحعلی خانی“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه ۳۰ دی ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.