هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی