چهل و سومین جلسه کارگروه حکمت عملی برگزار می شود

چهل و سومین جلسه کارگروه حکمت عملی با موضوع “جایگاه معرفت شناختی عقل عملی نزد ابن سینا” با ارائه خانم دکتر فرزانه ذوالحسنی، عضو هیات علمی دانشگاه زنجان دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۸ به صورت مجازی برگزار می شود.