دویست و یازدهمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود.

دویست و یازدهمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع معرفت شناسی لورنس بنجور” با ارائه آقای عیسی موسی زاده شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی(حضوری و مجازی)برگزار می شود.