چهل و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه حقوق برگزار می شود.

چهل و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه حقوق با موضوع “نسبت سنجی میان فقه و قانون(چالش ها و راهکارها)” با ارائه آقای دکتر محمد هادی حاضری یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت حضوری ومجازی در مجمع عالی حکمت اسلامی  برگزار می شود.