چهل و چهارمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی برگزار می شود.

چهل و چهارمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع “ارزیابی و تکمیل طرح دوره آموزشی «آشنایی با حکمت عملی فارابی»” با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.