یکصد و چهل و پنجمین جلسه گروه فلسفه اخلاق برگزار می شود.

یکصد و چهل و پنجمین جلسه گروه فلسفه اخلاق با موضوع “۱- بررسی موضوعات سال آتی ۲- تصمیم درباره اولویت های پژوهشی کمیته اخلاقبا حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۶ تیر ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی ) برگزار می شود.