“فلسفه تکنولوژی رسانه و رهیافت های بومی” در جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات

شصت و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “فلسفه تکنولوژی رسانه و رهیافت های بومی” با ارائه آقای دکترسید محمد مهدی موسوی مهر سه شنبه ۱۵ تیر ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری ومجازی برگزار شد.